Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Przejdź do treści
We strive to make our website accessible and enjoyable for all users, however if there is informations you cannot easily access, please call a Salomon customer service agent at customer-phone-number or contact us through the contact form
Tips

znajdź produkty i wszystkie porady dotyczące swojej aktywności sportowej

Warunki i zasady sprzedaży

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY (DALEJ „WARUNKI SPRZEDAŻY”)

Wersja 2018-1; ogłoszona i obowiązująca od [dnia 21 11 2018]

Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Sklepu Internetowego Salomon Polska (dalej „Sklep Internetowy”) działającego pod adresem URL www.salomon.com/pl-pl, www.salomon.com/pl-pl/running, www.salomon.com/pl-pl/freeride-touring oraz do zamówień i transakcji sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym (dalej „Produkt”).

Właścicielem oraz firmą zarządzającą Sklepem Internetowym jest Amer Sports Poland Sp. Z o.o. , z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 110 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000233011, o kapitale zakładowym: 50`000,- PLN, NIP: 5262855343.

W związku z zakupami dokonywanymi w Sklepie Internetowym komunikować się będziemy drogą elektroniczną wysyłając wiadomość e-mailem lub zamieszczając informację na stronie internetowej. Akceptują Państwo fakt, iż wszelkie umowy, powiadomienia, ujawniane informacje lub inne formy zawiadomienia przekazywane drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne, tak jak by były przekazywane w formie pisemnej.

Prosimy zwrócić uwagę, że niniejsze Warunki Sprzedaży nie mają wpływu (i nie powinny być w taki sposób odczytywane) na Państwa UPRAWNIENIA USTAWOWE, których nie można się zrzec ani też ograniczyć umową.

1. Niniejsze Warunki Sprzedaży

Niniejsze Warunki Sprzedaży stosują się wyłącznie do zakupów dokonywanych w tym Sklepie Internetowym. Inne witryny internetowe firmy Salomon mogą podlegać innym warunkom i zasadom. Salomon może zmieniać lub modyfikować niniejsze Warunki Sprzedaży w dowolnym czasie, z datą wejścia w życie podaną przez nas – jak powyżej. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków Sprzedaży stosować się będą do zamówień złożonych w dniu wejścia w życie lub po tej dacie.

Informacje zawarte w reklamach, broszurach lub innych pisemnych materiałach firmy Salomon, jak również zamieszczone na stronach internetowych Salomon lub przekazanych Państwu, stanowią jedynie „zaproszenie do zawarcia transakcji”, nie zaś ofertę firmy Salomon dostarczenia określonych Produktów.

SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE NA PRODUKTY WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

2. Składanie Zamówienia

Zamówienia mogą być składane tylko przez osoby fizyczne. Dlatego nie przyjmujemy zamówień składanych przez firmy, stowarzyszenia, lub jakiekolwiek inne osoby prawne.

Prosimy zwrócić uwagę, że Produkty dostarczamy jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W celu zakupu Produktów muszą Państwo:

   podać swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, szczegóły płatności oraz inne wymagane informacje;

   mieć ukończone 18 lat;

   przekazać adres dla celów dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (prosimy zwrócić uwagę, że Salomon nie może dostarczyć Produktów na niektóre adresy, jednostek wojskowych za granicą); oraz

Poza powyższymi warunkami, aby zakupić wiązania narciarskie muszą Państwo podać następujące informacje, umożliwiające montaż i ustawienie wiązań:

 

- płeć

- wiek

- poziom umiejętności narciarskich pomoc

- rozmiar (w centymetrach)

- waga (w kilogramach)

- długość podeszwy butów narciarskich, które używane będą z tymi wiązaniami w milimetrach

- oczekiwana pozycja montażu wiązań

Z chwilą utworzenia konta Salomon, utworzą Państwo także osobisty identyfikator użytkownika (nazwę użytkownika) oraz hasło. Hasło należy zawsze chronić i nie ujawniać go komukolwiek, gdyż to Państwo osobiście odpowiadają za każdy zakup dokonany przy użyciu Państwa nazwy użytkownika oraz hasła.

 

3. Przetwarzanie Zamówienia i Zawarcie Umowy

Akceptują Państwo fakt, iż Państwa zamówienie stanowi ofertę zakupu Produktów określonych w zamówieniu złożonym zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedaży. Wszystkie zamówienia muszą zostać zaakceptowanie przez firmę Salomon. Możemy odrzucić nieprawidłowe zamówienia oraz zamówienia, co do których Salomon może mieć podejrzenia, iż nie zostały złożone w dobrej wierze.

Po otrzymaniu zamówienia prześlemy Państwu e-mail potwierdzający zamówienie (dalej „Twoje Zamówienie Salomon”), zawierający numer zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówionych Produktów. Przyjęcie Państwa zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Salomon i Państwem nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Państwa mailowego potwierdzenia Twojego Zamówienia Salomon.

Prosimy zwrócić uwagę, że zawarcie umowy sprzedaży na wiązania narciarskie nastąpi nie wcześniej niż po potwierdzeniu informacji wymaganych do montażu i ustawienia wiązań do nart.

 

4. Ceny, Wysyłka, Opłaty i Podatki

Cena pobierana za Produkt będzie ceną obowiązującą w dniu składania zamówienia i będzie ona określona na paragonie oraz w mailowym potwierdzeniu zamówienia. Salomon może w każdym czasie i bez powiadomienia zmienić ceny. Podwyżki cen stosować się będą wyłącznie do zamówień złożonych po wprowadzeniu takich zmian.

Ceny Produktów zawierają VAT oraz inne podatki, nie zawierają natomiast opłat z tytułu wysyłki.

Odrębne opłaty z tytułu wysyłki i powiązanego z tym podatku VAT lub innego podatku uwidocznione będą w mailowym potwierdzeniu Twojego Zamówienia Salomon.

 

 

5. Dostępność Produktu i Dostawa, Okoliczności Poza Kontrolą

Salomon nie gwarantuje dostępności któregokolwiek Produktu w Sklepie Internetowym. Salomon zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności ani obowiązku wcześniejszego powiadomienia, do zmiany, wstrzymania bądź zatrzymania dostępności któregokolwiek z Produktów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o opcjach dostawy proszę zapoznać się z zestawieniem naszych usług.

W sklepie możliwe jest skorzystanie z dwóch form dostawy:

Dostawy standardowej: oczekiwany czas dostarczenia produktów to 3 do 5 dni roboczych

Dostawy ekspresowej: oczekiwany czas dostarczenia produktów to 2 do 3 dni roboczych

Czas dostawy oraz wybrana forma dostawy każdorazowo zostają potwierdzone w potwierdzeniu zamówienia.

Przekażemy Państwu informacje o najpóźniejszej przewidywanej dacie dostawy, która nie przekroczy 30 dni, chyba, że uzgodnią Państwo późniejszą datę dostawy.

Jeśli zamówią Państwo spersonalizowane Produkty, czas produkcji takich Produktów zostanie dodany do terminu wysyłki wybranej opcji dostawy.

W przypadku, gdy w sposób nieuzasadniony odroczą Państwo dostawę lub opóźnią przyjęcie dostawy po otrzymaniu od nas powiadomienia o próbie doręczenia zamówionych Produktów, lub jeśli przekażą nam Państwo nieprawidłowy adres doręczenia, co skutkować będzie nieudaną dostawą, przesyłka zostanie do nas zwrócona. Jeśli po pierwszej próbie doręczenia Produkty pozostaną niedoręczone przez okres 7 dni roboczych i zostaną nam zwrócone uznamy, że skorzystali Państwo z prawa odstąpienia od umowy i z chwilą otrzymania niedoręczonej przesyłki, zgodnie z naszą polityką zwrotów zwrócimy Państwu uiszczone kwoty, pomniejszone o uzasadnione dodatkowe koszty poniesione przez Salomon.

Salomon nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie umowy, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie spowodowane będzie przez okoliczności, na które Salomon nie ma wpływu, w tym m. in. przez działania wojenne lub akty terroru, strajki, lokalny lub ogólnopaństwowy stan wyjątkowy, awarię środków transportu, przerwy w dostawach prądu lub mediów, trzęsienia ziemi lub inne klęski żywiołowe.

 

6. Przydatność, Informacja o Produkcie

Prosimy o zachowanie staranności przy składaniu zamówienia, tak aby zakupione przez Państwa Produkty odpowiadały Państwa potrzebom. Prosimy używać Sklepu Internetowego jako ostateczny punkt odniesienia przy sprawdzaniu przydatności. W przypadku rozbieżności pomiędzy asortymentem Sklepu Internetowego a zawartością jakiejkolwiek innej witryny internetowej Salomon (lub innej niż Salomon) (lub jakiegokolwiek innego źródła informacji), pierwszeństwo będzie mieć przydatność Produktów pokazana w chwili zakupu w Sklepie Internetowym. Zachęcamy Państwa do sprawdzenia doręczonej przesyłki i otrzymanych Produktów w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty doręczenia i zbadania ich stanu oraz tego czy zawartość dostarczonej przesyłki jest kompletna.

 

7. Płatność

W Sklepie Internetowym możliwe jest dokonanie płatności kartą kredytową lub debetową, za pośrednictwem serwisu PayPal lub poprzez wykonanie przelewu międzynarodowego.

Płatności kartą kredytową/debetową dokonywane będą kartą kredytową lub debetową zaakceptowaną przez Salomon. Rodzaje akceptowanych kart kredytowych i debetowych wymienione są w Sklepie Internetowym.

Każda płatność poddawana jest kontroli bezpieczeństwa, dlatego nasz Dział Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia danych dotyczących zamówienia.

 

8. Własność Produktów

Salomon zachowuje pełne prawo własności Produktów do chwili otrzymania w całości wszelkich kwot należnych z tytułu zamówionych Produktów.

 

9. Zwrot i Refundacja Kosztów, Inne Opcje

Możliwy jest zwrot produktów, które traktowane były z należytą starannością i  nie wykazują śladów użytkowania, które wskazują na czynności inne niż te związane z koniecznymi do ustalenia charakteru, cech oraz funkcjonowania Produktu.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu (Produktów) wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z produktem (Produktami), przekraczającego czynności konieczne do ustalenia charakteru, cech, funkcjonowania zakupionego Produktu (Produktów).

Jeśli zakupili Państwo Produkt do własnego prywatnego użytku jako konsument i chcą Państwo skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych Produktów, muszą Państwo postępować zgodnie z procedurą zwrotu dostępną w formie platformy online https://www.salomon.com/pl-pl/shop-emea/return  w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania Produktu. Jeśli zamówienie składało się z większej ilości Produktów, okres 14 dni kalendarzowych liczy się od daty otrzymania ostatniego Produktu z zamówienia.

By skorzystać z prawa zwrotu zakupionych produktów, prosimy o wypełnienie formularza zwrotu załączonego do otrzymanego zamówienia oraz wypełnienie wniosku za pośrednictwem platformy online https://www.salomon.com/pl-pl/shop-emea/return. Możliwe jest także dokonanie zwrotu przy wykorzystaniu Załącznika nr 1 lub po skontaktowaniu się z [Customer Service]  

Z chwilą otrzymania wypełnionego wniosku online dotyczącego zwrotu zakupionych przez państwa produktów , potwierdzimy otrzymanie rzeczonego wniosku drogą mailową.

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku online Klient jest zobowiązany do zwrócenia Produkt(Produktów) bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania wniosku potwierdzającego decyzję o odstąpieniu od umowy.

Klient ponosi koszty związane ze wzrotem Produktu (Produktów).

CHCEMY ZWRÓCIĆ PAŃSTWA UWAGĘ NA PONIŻSZE:  

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NIE MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z PRAWA ODSTĄPIENIA W ODNIESIENIU DO UMÓW DOSTAWY TOWARÓW WYPRODUKOWANYCH ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ KONSUMENTA LUB TOWARÓW SPERSONALIZOWANYCH. MA TO ZASTOSOWANIE DO SPRZEDAŻY WIĄZAŃ NARCIARSKICH ORAZ WIĄZAŃ ZAMONTOWANYCH I DOPASOWANYCH DO POTRZEB NARCIARZA.

Jeśli otrzymane przez Państwa Produkty nie odpowiadają Produktom przez Państwa zamówionym, lub jeśli dostawa jest niekompletna lub została uszkodzona w transporcie, prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszym działem obsługi klienta.

 

10. Jak Dokonać Zwrotu Produktów?

Kod zwrotu dołączony został do Państwa przesyłki wraz z instrukcją dotyczącą zwrotu.

Zobowiązani są Państwo zwrócić Produkty w oryginalnym opakowaniu. Należy zwrócić wszelkie akcesoria, instrukcje użytkownika oraz wszelkie gratisowe artykuły, które zawarte były w tej samej przesyłce.

Jeśli zakupiony Produkt stanowi część pakietu różnych artykułów, należy zwrócić wszystkie artykuły z tego pakietu. Prosimy obchodzić się z Produktami z należytą ostrożnością i zwrócić je w takim stanie, w jakim zostały do Państwa dostarczone. Zachęcamy, jeśli to możliwe, aby skorzystać z oryginalnego opakowania lub zapakować Produkty w sposób gwarantujący bezpieczeństwo oraz upewnić się, że na opakowaniu przesyłki wyraźnie widoczny jest kod zwrotu i numer zamówienia.

W celu zapewnienia szybkiego i bezpiecznego zwrotu zachęcamy Państwa do postępowania zgodnie z instrukcją dotyczącą zwrotu i skorzystania ze zwrotnych naklejek adresowych dostarczonych przez Salomon. Wymiana lub refundacja będzie rozpatrzona dopiero z chwilą otrzymania przez nas wszystkich Produktów podlegających zwrotowi.

W przypadku wymiany oryginalne Produkty zostaną zastąpione nowymi identycznymi egzemplarzami.

Jeśli zwracają Państwo Produkty 1) niepodlegające zwrotowi, 2) które nie są w oryginalnym stanie, 3) które są w niewłaściwym opakowaniu lub bez opakowania, 4) które w przesyłce zwrotnej są zdekompletowane, 5) nie stosując się do naszej instrukcji dotyczącej zwrotu, lub 6) w inny sposób nie dokładając należytej staranności przy obchodzeniu się z Produktami oraz przy ich zwrocie, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia Państwa zwrotu i do odmowy refundacji lub do potrącenia z kwoty refundacji uzasadnionych kosztów naprawy bądź innych tego rodzaju poniesionych przez nas kosztów bezpośrednich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli zwrot Produktów zostanie zaakceptowany, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania przesyłki przekażemy Państwu kwotę, jaką faktycznie Państwo zapłacili za Produkty (zgodnie z powyższym) uznając Państwa kartę płatniczą.

Prosimy zwrócić uwagę, że Salomon rozpatrywać będzie zwroty i refundacje jedynie Produktów zakupionych w tym Sklepie Internetowym.

 

11. Gwarancje i Uprawnienia Ustawowe

Ograniczona gwarancja producenta Salomon udzielana na Produkty zawarta będzie w podręczniku użytkownika lub w opakowaniu Produktu lub też udostępniona Państwu w inny sposób. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółami właściwej gwarancji Salomon.

Nie istnieją jakiekolwiek inne wiążące nas gwarancje, zasady lub warunki. Wszelkie gwarancje, zasady lub inne warunki dotyczące transakcji, które mogłyby wynikać z mocy prawa, prawa zwyczajowego lub przepisów obowiązujących w kraju, w którym dokonali Państwo zakupu zamówionych Produktów (w tym bez ograniczeń wszelkie domniemania dotyczące jakości, przydatności, staranności i umiejętności) zostają niniejszym wyłączone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności nie będziemy ponosić odpowiedzialności za zapewnienie przydatności zamówionych Produktów dla Państwa celów.

W odniesieniu do Produktów innych niż pochodzące od firmy Salomon (nawet jeśli są one częścią pakietu Produktów lub promocji) wszelkie roszczenia gwarancyjne należy wnosić zgodnie z warunkami i zasadami gwarancji producenta.

Jeśli uważają Państwo, że w ramach ograniczonej gwarancji producenta Salomon lub na podstawie uprawnień ustawowych przysługuje Państwu naprawa, prosimy o skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta.

 

12. Dane Osobowe

Polityka prywatności Salomon oraz dodatkowe postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach Sprzedaży regulują wykorzystywanie Państwa danych osobowych. Zakup towarów w Sklepie Internetowym wymaga akceptacji przez Państwa polityki prywatności Salomon oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityka prywatności Salomon.

 

13. Nasza Odpowiedzialność

Niniejsze Warunki Sprzedaży określają całość zakresu obowiązków i odpowiedzialności w odniesieniu do dostawy Produktów. W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa nie istnieją jakiekolwiek inne wiążące nas gwarancje, zasady lub warunki, poza określonymi w niniejszych Warunkach Sprzedaży. W szczególności nie będziemy ponosić odpowiedzialności za zapewnienie przydatności Produktów do Państwa celów.

NINIEJSZYM UZNAJĄ PAŃSTWO, ŻE MONTAŻ I USTAWIENIE WIĄZAŃ NARCIARSKICH ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z OTRZYMANYMI I POTWIERDZONYMI PRZEZ PAŃSTWA W PROCESIE ZAMÓWIENIA INFORMACJAMI ORAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W BRANŻY NARCIARSKIEJ STANDARDAMI.

W PRZYPADKU, GDY PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA INFORMACJE NIE BĘDĄ POZWALAŁY NA MONTAŻ LUB USTAWIENIE WIĄZAŃ ZGODNIE ZE STANDARDAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W BRANŻY NARCIARSKIEJ, WIĄZANIA TE ZOSTANĄ ZAMONTOWANE BEZ USTAWIENIA. W TAKIM WYPADKU PONOSZĄ PAŃSTWO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEKAZANIE WIĄZAŃ AUTORYZOWANEMU SERWISOWI NARCIARSKIEMU SALOMON CELEM USTAWIENIA I SPRAWDZENIA.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności umownej, deliktowej lub innego rodzaju z tytułu jakichkolwiek strat finansowych (w tym m.in. utraty przychodu, zysków, kontraktów, klientów lub przewidywanych oszczędności), utraty danych, dobrego imienia lub renomy, lub też z tytułu jakichkolwiek szczególnych, pośrednich, wynikowych strat lub szkód ani kar pieniężnych, niezależnie od przyczyny ich powstania. Żaden jednak z zapisów niniejszego punktu 13 nie będzie mieć wpływu na przysługujące Państwu uprawnienia ustawowe, ani też żadne z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży nie ma na celu wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu poniższego:

a. celowe postępowanie;

b. umyślne naruszenie lub rażące niedbalstwo; lub

c. odpowiedzialność na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

 

14. Ogólne Postanowienia

Jeśli którekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszych Warunków Sprzedaży zostaną uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie takie będzie wykonane w zakresie maksymalnie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, zaś ważność, zgodność z prawem oraz wykonalność pozostałych postanowień nie będzie w jakimkolwiek stopniu naruszona lub ograniczona.

 

15. Kontakt

Dział obsługi klienta Salomon odpowie na wszystkie Państwa zapytania dotyczące zamówień w Sklepie Internetowym. Mogą Państwo kontaktować się nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, drogą mailową lub telefonicznie +48 22 307 73 12  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, z wyjątkiem świąt państwowych.

 

16. Prawo Właściwe

Niniejsze Warunki Sprzedaży podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej i zgodnie z nim będą interpretowane.

Załącznik 1: formularz odstapienia od umowy sprzedaży

(wypełnij załącznik w celu odstąpienia od unmowy sprzedaży)

Do:

Amer Sports Poland Sp. Z o.o. , ul. Opolska 110, 31-323, Kraków, Polska

E-mail: [email protected]

Niniejszym informują iż odstępuje od zawartej umowy sprzedaży następujących produktów:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

-           Zamówienie złożone w dniu __________ / otrzymane w dniu_____________

 

-            Imię i nazwisko klienta:

 

-           Adres klienta:

 

-           Podpis klienta:

 

-           Data: