• Gratis leverans

  • Pengarna tillbaka om du inte är nöjd*

  • +46 1 84 77 1014

Version 2014- 1; giltiga från och med 22.10.2014

Dessa köpvillkor gäller när en konsument beställer SALOMON- produkter (”produkter”) från salomon.com, salomonrunning.com ; salomonfreeski.com (hädanefter kallad ”Online Store”) och Supplies Distributors SA, ett belgiskt bolag med organisationsnummer: 0475.286.142, adress: rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgien, telefonnummer +32 4 364 41 11, faxnummer+32 4 364 41 99. Online Store ägs och drivs av Amer Sports France, ett franskt bolag med organisationsnummer 062501275 i Vienne, adress: 80 rue Condorcet, 38090 Vaulx Milieu, Frankrike, telefonnummer + 33 (0)4 74 99 15 15, faxnummer +33 (0)4 74 99 15 16 När ord som ”vi”, ”vår”, ”oss” och likande används i dessa köpvillkor avses ovan angivna företag.

1 Om dessa köpvillkor

Dessa allmänna villor tillämpas endast på köp från Online Store.

Vi kan från tid till annan komma att ändra dessa allmänna villkor. Vi kommer att ange från och med vilken dag de ändrade villkoren gäller (anges ovan). Ändringar av de allmänna villkoren är tillämpliga på beställningar gjorda från och med den angivna giltighetsdagen.

GENOM ATT GÖRA EN BESTÄLLNING GODKÄNNER DU OCH GÅR MED PÅ ATT BLI BUNDEN AV DESSA KÖPVILLKOR.

2. Att göra en beställning

Beställningar kan bara göras av konsumenter (dvs. fysiska personer som gör beställningen huvudsakligen för ett ändamål som faller utanför näringsverksamhet). Vi kommer inte att acceptera en beställning som görs av företag, organisationer, andra juridiska personer eller enskilda näringsidkare.

För att kunna köpa en produkt måste du:

• uppge namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter och annan erforderlig information, och
• ha fyllt 18 år.
För att köpa skidbindningar måste du lämna även följande information som krävs för att montera och ställa in bindningarna på dina skidor

• kön
• ålder,
• nivå på åkskicklighet,
• längd (centimeter),
• vikt (kilogram),
• längden på sulan på de pjäxor som ska användas med bindningarna (millimeter), och
• vilken placering av bindningarna som du önskar

Om du skapar ett konto med personlig användaridentifikation och lösenord måste du hela tiden hålla ditt lösenord skyddat och inte uppge det åt någon annan eftersom du är personligt ansvarig för alla köp gjorda med användning av din användaridentifikation och ditt lösenord.

3. Beställning och avtal

Din beställning är att anse som ett erbjudande (anbud) att köpa de produkterna du anger i din beställning i enlighet med dessa köpvillkor. Alla beställningar måste godkännas av oss.
Efter att vi mottagit din beställning kommer vi, om vi accepterar beställningen, att skicka en orderbekräftelse via epost med ditt beställningsnummer och uppgifter om de produkter du beställt.

Bindande avtal om köp har ingåtts när du mottagit orderbekräftelsen.

Vad gäller skidbindningar så uppstår dock inte ett bindande avtal förrän du först har försäkrat att de av dig angivna uppgifterna rörande montering och inställning av skidbindningarna på dina skidor är korrekta och vi därefter skickat en bekräftelse på att vi mottagit din försäkran. Du är dock även därefter ansvarig för att de uppgifter du lämnat är korrekta.

Epostmeddelandet med orderbekräftelsen är ditt bevis på att det genomförda köpet. Du bör spara detta meddelande eftersom vi inte kommer att arkivera avtalet.

4. Pris, frakt, avgifter och skatter

Priset för en produkt är det pris som var gällande vid tiden för din beställning och kommer att anges i orderbekräftelsen.

Vi kan när som helst ändra våra priser utan att underrätta dig. Prishöjningar gäller enbart för beställningar gjorda efter att prisändringen genomförts.

Det angivna priset för produkterna inkluderar moms och andra eventuellt tillämpliga skatter men innefattar inte kostnader för frakt.

I förekommande fall kommer avgifter för frakt och relaterad moms eller andra skatter anges i orderbekräftelsen.

Om någon kostnad inte skäligen kan fastställas innan avtalet ingås kommer du att bli underrättad om hur totalpriste kommer att fastställas.

5. Leverans

Vi levererar endast till Sverige.
Dock gäller att vi inte levererar till:
• adresser som är en postbox
• hotell, vandrarhem och liknande och
• kriminalvårdsanstalter

Du kan välja på följande leveransformer:
Standard: leveranstid beräknas till mellan tre och sju arbetsdagar Express: leveranstid beräknas till mellan två och tre arbetsdagar

Leveranstid och det leveranssätt du valt kommer att anges i orderbekräftelsen.

Leveranstiden ska inte överstiga 30 dagar om du inte uttryckligen angett att du önskar senare leverans.

Om du har beställt en produkt som ska anpassas för dina behov kommer den tid som krävs för att göra den aktuella anpassningen att läggas till leveranstiden.

Ifall du skjuter upp leveransen på ett oskäligt sätt; senarelägger mottagandet av din leverans efter att vi har meddelat dig att vi har försökt leverera de beställda produkterna till dig; eller om du har uppgett en felaktig leveransadress vilket resulterar i att leveransen inte kan genomföras kommer försändelsen att returneras till oss. Om produkten under sju dagar förblir olevererad efter det första leveransförsöket och därefter returneras till oss har vi rätt att häva avtalet och vi kommer i så fall att göra återbetalning i enlighet med avsnitt 9 nedan.

Vi ska inte hållas ansvariga för dröjsmål som beror på omständigheter utom vår kontroll som t.ex. ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Vi vill gärna uppmana dig att undersöka försändelsen så snart som möjligt efter leveransen för att säkerställa att produkterna inte är skadade och att leveransen är komplett. Om någon produkt är skadad eller du inte fått alla produkter du beställt bör du snarast kontakta vår kundtjänst .

6. Tillgänglighet av produkter

Vi garanterar inte att en produkt finns tillgänglig när du vill beställa den. Förutom om vi accepterat din order beträffande en viss produkt, förbehåller vi oss rätten när som helst ändra en produkt eller att sluta tillhandahålla den.

7. Lämplighet, produktinformation

Vi uppmanar dig att säkerställa att en produkt du avser beställer är lämpliga för just ditt tilltänkta användningssätt. Du bör ta del av den information om produkten som finns på Online Store för att säkerställa att produkten är lämplig för dina ändamål. Om det skulle finnas skillnader mellan den information som lämnas på Online Store jämfört med information om produkten som lämnas om produkten på andra webbplatser eller på annat sätt, så har informationen på Online Store vid tiden för beställningen företräde.

8. Betalning

Betalningen kan ske med:

• Visa,
• MasterCard,
• PayPal, och
• banköverföring

Alla betalningar kommer att underkastas säkerhetskontroll. Du kan därför komma att bli kontaktad för att riktigheten av lämnade uppgifter ska kunna bekräftas.

9. Retur och återbetalning

Vad som sägs om retur och återbetalning gäller bara för produkter som köpts i Online Store.

Ångerrätt:
Du har som konsument (dvs. om du är en fysisk person och gjort beställningen huvudsakligen för ett ändamål som faller utanför näringsverksamhet) rätt att ångra ditt köp och frånträda avtalet 14 dagar från den dag då du fått produkten i din besittning. Om din beställning avser flera varor räknas ångerfristen från den dag då du erhöll den sista produkten eller den sista delen av produkten (om en produkt leverars i delar).

För att utnyttja din ångerrätt vänligen använd det modellformulär som bilagts dessa köpvillkor som bilaga 1 eller lämna ett annat motsvarande tydligt besked genom att till exempel kontakta vår [kundtjänst] på telefon eller med epost och/eller använd den ångerblankett du kan erhålla on-line från vår [kundtjänst].

För att få ångra ett köp krävs att produkten är i väsentligt oförändrat skick. Du får alltså inte ha använt eller hanterat produkten på ett sätt som påverkat produkten. Du är ersättningsskyldig för värdeminsking om du hanterat produkten i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

VÄNLIGEN NOTERA ATT DU INTE HAR RÄTT ATT ÅNGRA KÖP AV:

• PRODUKTER SOM HAR ANPASSATS FÖR DIG PERSONLIGEN (VILKET TILL EXEMPEL GÄLLER SKIDOR OCH BINDNINGAR SOM MONTERATS OCH JUSTERATS FÖR SKIDÅKAREN ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANPASSATS ENLIGT DINA INSTRUKTIONER ELLER SPECIFIKATIONER)

• UNDERKLÄDER I FÖRSEGLAD FÖRPACKNING OM DU BRUTIT FÖRSEGLINGEN

Använd det modellformulär som bilagts dessa köpvillkor som bilaga 1 eller lämna ett annat motsvarande tydligt besked till oss till exempel genom att återsända den ångerblankett som kan erhållas on-line från vår kundtjänst . för att returnera en produkt.

Så snart vi har mottagit ditt meddelande om att du vill häva avtalet kommer vi att skicka bekräftelse via epost.

Du ska återsända produkten eller produkterna så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från det att du meddelade oss att du utnyttjar din ångerrätt. Du kommer att stå den direkta kostnaden för återsändandet av produkten.

Återsändandeprocedur

En returblankett medföljer leveransen och innehåller instruktioner för hur det går till att göra en retur. Den är även tillgänglig på Online Store.

Returblanketten ska fyllas i och läggas med inuti försändelsen med den returnerade produkten.

Du måste skicka tillbalka produkten i sin originalförpackning.

Du måste skicka med alla tillbehör till produkten kommer med i returen liksom användarmanualer och eventuella gratisgåvor som medföljt leveransen.

Om produkten leverats sampaketerat med andra produkter ska alla sampaketerade produkter retureras.

Vänligen hantera en produkt som du avser returnera med aktsamhet och se till att den återsänds i samma skick som du erhöll dem.

Packa produkten på ett säkert sätt och se till att ditt ordernummer syns tydligt på försändelsens utsida.

För att säkerställa snabb och säker retur uppmanara vi dig att följa returinstruktionerna.

Om du utnyttjar din ångerrätt kommer vi att återbetala det som du betalat till oss inklusive ursprunglig fraktkostnad (om du betalade för frakten) inom 14 dagar från det att du meddelade oss eller då vi mottagit den returnerade varan, beroende veilkendera är tidigast. Om du valde expressleverans kommer vi att återbetala endast ett belopp motsvarande standardleverans. Återbetalningen kommer att bekräftas med epost.

Återbetalningen kommer att genomföras med samma betalningssätt som du använde när du betalade till oss.

Om du returnerar (1) produkter som inte omfattades av din lagstadgade ångerrätt, (2) produkter som minskat i värde till följd av din hantering av produkten (utöver vad som krävs för att du skulle kunna fastställa produktens egenskaper eller funktion), (3) bara delar av sampaketerade produkter eller att delar eller tillbehör saknas, eller (4) eller om du på något annat sätt inte varit aktsam när du hanterat produkten, så förbehåller vi oss rätten att antingen inte acceptera din retur eller göra avdrag på den återbetalning som ska ske till dig för produktens värdeminskning.

Annan retur:

Om produkterna du erhållit inte är i enlighet med de du beställt eller om din leverans är inkomplett eller har skadats i transporten ber vi dig snarast kontakta vår [kundtjänst] per e-post eller per telefon för assistans.

10. Garantier och lagliga rättigheter

Vi lämnar garantier för produkterna i enlighet med vad som anges på vår webplats, avsnitt Garantipolicy

VÄNLIGEN NOTERA ATT DET SOM SÄGS OM VÅRA GARANTIER INTE ÄR AVSETT ATT PÅVERKA, BEGRÄNSA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄNDRA DE RÄTTIGHETER DU HAR ENLIGT LAG.

Om du anser dig ha rätt till att få garantiarbeten utförda, vänligen kontakta vår kundtjänst .

11. Personuppgifter

Den Integritetspolicy som finns tillgänglig på vår hemsida och de ytterligare villkor som anges i dessa köpvillkor gäller för de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du gör en beställning. För att göra en beställning i Online Shop krävs att du godkänner vår Integritetspolicy och att vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy .

Vi kommer att vidta de rimliga åtgärder som skäligen kan krävas för att säkerställa att uppgifter om din beställning och din betalning är säkra. Vi kan dock inte hållas ansvariga för eventuell förlust du drabbats av om en tredje man obehörigen tillgriper uppgifter som du lämnat utom om vi förfarit på ett vårdslöst sätt.

12. Vårt ansvar

Dessa köpvillkor reglerar vårt totala ansvar och skyldigheter med avseende på försäljning av Produkter. Såvida tillåtet under tillämplig lag finns det inga övriga garantier eller villkor som binder oss än de som nämns i dessa köpvillkor. Vi kan inte hållas ansvariga för att säkerställa att en produkt är lämplig för ditt avsedda syfte försåvitt du inte underrättat oss om vilket detta syfte är innan avtalet ingicks och att vi uttryckligen godtagit att vi ansvarar för att produkten är ändmålsenlig för sådant syfte.

Vi friskriver oss från varje form av skada som är hänförlig till näringsverksamhet.

SÅVITT GÄLLER SKIDBINDNINGAR ÄR DU ANSVARIG FÖR ATT DEN INFORMATION DU LÄMNAT ÄR KORREKT. VI KOMMER ATT MONTERA OCH JUSTERA SKIDBINDNINGAR I ENLIGHET MED VAD SOM GÄLLER ENLIGT ETABLERAD STANDARD I SKIDINDUSTRIN BASERAT PÅ DEN INFORMATION. DU LÄMNAT OCH BEKRÄFTAT UNDER BESTÄLLNINGSPPROCESSEN. VI KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR MONTERING OCH JUSTERING SOM BASERATS PÅ FELAKTIG INFORMATION FRÅN DIG.

OM INFORMATIONEN SOM DU TILLHANDAHÅLLIT INTE MÖJLIGGÖR MONTERING OCH JUSTERING AV DINA SKIDBINDNINGAR I ENLIGHET MED SKIDINDUSTRINS ETABLERADE STANDARDER KOMMER VI BARA ATT MONTERNA – MEN INTE JUSTERA – DINA SKIDBINDNINGAR. DET ÄR I SÅ FALL DITT ANSVAR ATT TILLSE ATT BINDNINGARNA JUSTERAS OCH TESTATS AV EN AUKTORISERAD SALAMONHANDLARE INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN.

13. Allmänt

Online Store får användas enbart för lagliga ändamål och på ett sätt som är förenligt med gällande lagstuftning.

Om något eller några villkor i dessa köpvillkor skulle anses vara ogiltiga, olagliga eller icke-verkställbara skall det aktuella villkoret eller de aktuella villkoren verkställas i den utsträckning som tillämplig lag godkänner och giltigheten, lagligheten och verkställbarheten av de övriga villkoren skall inte påverkas på något sätt.

14. Kundtjänst

Vår Kundtjänst kommer att hjälpa dig med alla frågor rörande beställningar från Online Store. Du kan kontakta oss antigen vie epost eller på telefon måndagar till fredagar mellan klockan 9.00 och 17.00 (utom på helgdagar).

Telefon: 0184 771 014 (från Sverige)
+46 184 771 014 (från utlandet)
E-post: consumerservice-se-sv@ salomon.com
15.Tillämplig lag

Svensk lag skall tillämpas på dessa köpvillkor.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Fråga en Salomon-produktexpert

Prata med en produktexpert

LEVERANSEN ÄR KOSTNADSFRI

Din beställning kommer att levereras kostnadsfritt till ditt hem eller.

Läs mer

*PENGARNA TILLBAKA OM DU INTE ÄR NÖJD !

Du kan skicka tillbaka beställningen inom 14 dagar

Läs mer

SALOMONS KVALITETSGARANTI

Alla våra produkter omfattas av en garanti på mellan 2 och 3 år

Läs mer
top