• Gratis leverans

  • Pengarna tillbaka om du inte är nöjd

  • +46 1 84 77 1014

Integritets policy

SALOMON HAR FÖRBUNDIT SIG TILL ATT SKYDDA DIN INTEGRITET

Salomon har förbundit sig till att skydda din integritet och att agera i enlighet med tillämpliga dataskydds och integritets lagstiftning. Vi hoppas att denna Integritets Policy (“Policy”) hjälper dig förstå vilken information vi samlar in i samband med våra produkter och tjänster och hur vi behandlar dylik information. I denna Policy används ordet personlig data om information som hör till en identifierad eller identifierbar person (dvs. en naturlig person). Salomon hänvisar till Salomon France inklusive dess intressebolag och dotterbolag och Amer Sports Group bolag (också hänvisade till som “vi”, “oss” eller “vår”).

Denna policy är tillämplig på personlig information som samlats i samband med produkter och tjänster erbjudna av Salomon eller från annan interaktion med oss där en länk eller annan referens finns till denna Policy, t.ex. i samband med våra produkter och tillbehör, websajter (inklusive mobila websajter), applikationer och andra typer av tjänster erbjudna av Salomon typiskt i elektronisk form, såväl som andra tjänster som kundbetjäning och garanti tjänster, kund evenemang eller kampanjer.

Vi kan komma att tillhandahålla tilläggs integritets information i samband med en särskild Salomon produkt eller tjänst. Dylik information går före denna Policy i fall av konflikt. Våra produkter och tjänster kan komma att ha länkar till andra bolags websajter och andra tredje parts tjänster med egna integritets policyn. Vi rekommenderar att du laser integritets policyn av dylika tjänster. Salomon är inte ansvariga för integritets vanorna eller innehållet i dylika tjänster.

Genom att använda den relevanta websajten eller genom att skicka personlig data till Salomon eller genom att klicka på “I agree”, beroende på websajten, tjänsten eller applikationen du använder, ger du ditt medgivande till att din personliga data behandlas på det sätt som uttrycks i denna Policy. Om du inte accepterar denna Policy var god och använd inte dennna websajt eller skicka din personliga data eller ge inte ditt medgivande.

INSAMLAD DATA

Typiskt sett samlar vi din personliga data när du gör ett köp, använder eller registrerar dig på våra tjänster, går med i en försäljningskampanj eller annars är i kontakt med oss. Vi strävar efter att samla personlig data endast så att du känner till det eller har get ditt medgivande.
Nedan ser du exempel på kategorierna av data som insamlas.

- Teknisk information. För det mesta använder du våra websajter eller använder våra produkter eller tjänster utan att du behöver tala om för oss vem du är. Viss teknisk information insamlas dock i samband med en standard användning av våra tjänster. Dylik information inkluderar t.ex. din IP address, tid för användningen, websajten du länkade från, websajter du besöker, länkarna du använder, vilken reklam och annat innehåll du tittade på, information gällande din utrustning och annan dylik teknisk information din browser förser oss med eller som annars kan komma att insamlas i samband med vissa produkter och tjänster. När du använder våra tjänster eller annars är i kontakt med oss genom telekommunikations nätverk kan viss tilläggsinformation sändas till oss av telekommunikations operatorn som en standard del av kommunikationen. Se också stycket “Användning av cookies och web beacons”.
- Information du tillhandahåller oss. När du registrerar för våra tjänster, gör ett köp, går med i en försäljningskampanj eller annars är i kontakt med oss kan vi begära att du ger oss information som namn, e-postadress, gatuadress, såväl som användarid, lösenord och annan information som används för att identifiera användare och deras användning eller som kan komma att behövas för att tillhandahålla produkter och tjänster du har begärt eller för att kommunicera med dig, såväl som information tillhandahållen av dig så som läge, ruttiformation, bilder etc.
- Vi kan samla tränings information som demografisk information, t.ex. din ålder,kön, postnummer och språk preferenser. Vi kan också samla in information du ger såsom dina tillåtelser, preferenser och feedback, information angående dina maskiner och annan sådan information du förser oss med. Viss icke identifierbar information samlad angående dig kan bli identifierbar då du tillhandahåller din personliga information. Vi kan också insamla i enlighet med tillämplig lag personlig data från list uthyrnings bolag och andra dylika publika källor.Vissa av våra tjänster kan tillåta dig att ge information om andra människor, t.ex. om du beställer en produkt som du vill att vi skickar till en annan mottagare.
Dina transaktioner med oss. Vi samlar eller begär information relaterad till ditt köp och/eller användning av våra produkter och/eller tjänster och annan interaktion med oss. Dylik information kan inkludera, t.ex. detaljer gällande förfrågan du gjort, produkterna och tjänsterna som levererats (inkklusive leverans detaljer), finansiell data (inklusive gjorda betalningar, kredit kort detaljer, faktureringsadress, checker och annan sådan finansiell information), detaljer om avtal mellan dig och Salomon, kontakter och kommunikation, information och detaljer angående innehållet och annan transaktions information. Vi kan i enlighet med tillämplig lag banda din kommunikation med vår kundinformation eller med andra kontakter. Vissa tjänster kan förutsätta användningen av information om ditt läge. Användning av dylik data förutsätter ditt samtycke på förhand.

Syften för vilka vi behandlar din personliga data

SALOMON behandlar din personliga data för syften beskrivna i denna Policy och/eller annan specifik integritets information. Ett teller flera syften kan vara tillämpliga samtidigt.
Tillhandahållande av produkter och tjänster. Vi kan använda din personliga data för att uppfylla din beställning eller som annars kan vara nödvändig för att fullfölja kontraktet mellan dig och Salomon, för att tillgodose funktionalitet och säkerhet för våra produkter och tjänster, för att identifiera dig och för att förhindra och undersöka bedrägeri och annat missbruk.
Utveckling av produkter och tjänster. Vi kan använda din personliga data för att utveckla våra produkter och/eller tjänster. Mest använder vi samlad och statistisk information för utvecklandet av våra produkter och tjänster. Vi kan också använda din personliga data för att personifiera våra erbjudanden och publicera skräddarsytt innehåll och reklam på våra websajter. Vi kan kombinera personlig data insamlad i samband med en viss Salomon produkt och /eller tjänst med annan personlig data vi har om dig förutom där dylik data var insamlad för ett annat ändamål. Vi kan skapa samlad och statistisk data baserat på din personliga data.
Kommunikation med dig och marknadsföring. Vi kan använda din personliga data för att kommunicera med dig, t.ex., för att tillhandahålla information relaterad till våra produkter och/eller tjänster som du använder eller för frågor gällande kund belåtenhet. Vi kan använda din personliga data för marknadsförings och forsknings syften, t.ex. för att göra marknadsundersökningar och vi kan, i enlighet med tillämplig lag, informera dig om ny produkter, tjänster eller erbjudanden . Vissa av våra produkter och tjänster kan användas för att marknadsföra andra företags produkter och tjänster. Salomon ger inte ut din personliga data till dylika företag eller andra företag utan ditt samtycke på förhand.

Delande av din personliga data

Vi säljer eller hyr inte ut din personliga data till tredje parter om inte annat sägs nedan.

Samtycke. Vi kan dela din personliga data med tredje parter som inte nämns i detta dokument endast om vi har ditt samtycke därtill. Ditt samtycke kan vara uttryckligen eller implicit beroende på tjänsten. T.ex. om du publicerar din personliga data på våra communities antas det betyda att du ger samtycke till dylik behandling.
Amer Sports Corporation och dess koncernbolag samt auktoriserade tredje parter. Vi kan dela din personliga data inom Amer Sports Corporation koncernen och deras dotter och intressebolag inklusive men inte begränsat till försäljnings entiteter inom Amer Sports Corporation eller auktoriserade tredje parter som behandlar data för Amer Sports Corporation för syftena beskrivna i denna Policy såsom t.ex. tekniska och logistiska tjänstetillhandahållare. Dylika parter får inte använda din personliga data för andra syften och vi kräver att de agerar i enlighet med denna Policy och använda nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga data. Amer Sports Corporation består av dotter och intressebolagen som listas på www.amersports.com.
Internationella överföringar. Våra produkter och tjänster tillhandahålls genom att använda resurser och servrar som befinner sig i diverse länder världen runt.Därför kan din personliga data komma att överföras utanför landet där du använder våra tjänster, inklusive länder utanför European Economic Area som inte har specifika lagar gällande skyddet av personlig data eller som har annorlunda regler gällande integritetsskyddet, t.ex. USA. I dylika fall ser vi till att det finns en legal grund för en dylik överföring och att adekvat skydd för din personliga data tillhandahålls i enlighet med tillämplig lag, t.ex. genom att använda standard avtal som godkännts av relevanta myndigheter (där det behövs) och genom att kräva användning av nödvändiga tekniska och säkerhets åtgärder.
Obligatorisk offentliggörande. Vi kan vara skyldiga på basis av tvingande lag att lämna ut din personliga data till visa myndigheter eller tredje parter, t.ex. polisen i vissa länder där vi eller tredje parter som agerar för oss opererar. Vi kan också lämna ut och annars behandla din personliga data i enlighet med tillämplig lag för att försvara Salomons legitima intressen, t.ex. i civil- eller straffrättsliga processer.
Företagsköp. Om vi bestämmer oss för att köpa, sälja, fusionera eller annars omorganisera vår verksamhet i vissa länder kan detta innebära att vi lämnar ut personlig data till prospektiva eller verkliga köpare, deras rådgivare eller att få personlig data från säljare och deras rådgivare.

Insamlande av data om omyndiga
Salomon försöker inte samla in information eller göra transaktioner med personer under 13. Våra databaser kan dock innehålla personlig data om barn under 13 eftersom det inte alltid är möjligt att fastställa användarens ålder exakt. Vi förbehåller oss rätten att blockera tjänsten från personer som är under 13 år gamla.
Salomons policy är att begära att minderåriga (myndighetsåldern och därmed omyndigheten bestäms på basis av lokal lag i landet du bor i) inte köper eller gör andra legala handligar med avseende på våra produkter och tjänster utan samtycke av förälder eller vårdnadshavare om inte annat tillåts av tillämplig lag.

Kvaliteten på datan

Vi tar rimliga försiktighetsåtgärder för att se till att den personliga datan vi har är korrekt och up-to-date och att förstöra gammal eller annars inkorrekt eller onödig information.

Eftersom vissa produkter och tjänster kan tillåta dig att använda din profil uppmuntrar vi dig att då och då se till att din personliga data är korrekt och up-to-date. Kom ihåg att det är din skyldighet att tillhandahålla oss med korrekta detaljer och uppdatera den personliga data du gett oss ifall av ändringar.

Säkerhet

Salomon tar rimliga tekniska och organisatoriska säkerhets åtgärder för att förhindra och minimera risker med att tillhandahålla personlig data.
Dylika åtgärder inkluderar, där det behövs, brandväggar, säker server, enkryptering, implementering av korrekta managerings rättigheter och processer, försiktigt val av processorer och andra tekniska och komersiella åtgärder för att tillhandahålla lämpligt skydd för din personliga data mot icke auktoriserad användning eller utlämning. Där det är lämpligt kan vi också ta back-up kopior och andra dylika åtgärder för att förhindra skada eller förstörande av din personliga data. Om en viss Salomon websajt tillhandahåller on-line transaktioner använder vi industri standard säkerhetsåtgärder som t.ex. den via “Secure Sockets Layer” (“SSL”) för att skydda konfidentialitet och säkerheten av on-line transaktioner.

Användning av Cookies och Web Beacons

Ibland då du besöker en Salomon websajt kan information lagras på din dator så att vi skall känna igen din dator i form av en textfil som kallas “cookie”. Vår användning av cookies är avsedd för att tillhandahålla fördelar för dig, som t.ex. att du inte skall behöva sätta in ditt lösenord flera gånger under en session eller att sätta in produkter på nytt i din shoppingvagn om du inte avslutade transaktionen på ett besök. Cookies används också för att analysera websajt trafik och anonyma demografiska profiler så att vi kan förbättra våra tjänster.

Salomon kan använda så kallade web beacons (eller “pixel tags”) I samband med visa websajter. Vi använder dock inte dem för att identifiera användaren personligen. Web beacons är typiskt sett grafiska bilder som sätts på en websajt för att räkna antalet besökare och/eller för att ha tillgång till vissa cookies. Denna information används för att förbättra vår service. Web beacons samlar typiskt sett inte annan information än den som din browser tillhandahåller som en standard del av vilken som helst internet kommunikation. Om du stänger av cookies kan web beacon inte längre spåra din specifika aktivitet. Web beacon kan fortstätta att samla in information om besök från din IP-adress, men dylik information är inte längre unik.

Om du inte vill ha cookies eller vill förvarnas innan de sätts in kan du programmer din web browser att göra det, om den tillåter det. Om du stänger av cookies kan det hända att du inte kan se vissa delar av sajten som kan göra ditt besök bättre. Vissa av våra business partners som är länkade till vår sajt kan också använda cookies eller web beacons . Vi har dock ingen kontroll over dessa cookies.

Dina rättigheter

Ifall du vill veta vilken personliga data vi har om dig eller vill korrigera, anonymisera eller förstöra inkomplett, inkorrekt eller gammal personlig data eller du vill att vi skall sluta behandla din personliga data i syfte att sända marknadsföringsmaterial eller direkt marknadsföring eller för marknadsundersökningar eller på andra tvingande juridiska grunder kan du, i enlighet med tillämplig lag, använda dylika rättigheter genom att kontakta oss på adressen nedan. I vissa fall, speciellt om du vill att vi skall förstöra eller sluta använda din personliga data kan detta innebära att vi inte längre kan erbjuda tjänsterna åt dig. Vi uppmuntrar dig att använda tillgängliga profil användningsredskap för dylika syften eftersom dessa verktyg ofta ger dig direkt tillgänglighet till din personliga data och ger dig möjligheten att använda den effektivt.

Salomon kan behöva identifiera dig och begära ytterligare information i syfte att fullfölja din begäran. Tillämplig lag kan innehålla begränsningar och andra stadganden med avseende på dina rättigheter.

Kontrollern av din personliga data och kontaktuppgifter

Salomon France kontrollerar din personliga data.

I ärenden rörande Salomon’s integritets policy kan du även kontakta oss på Legal:

SALOMON SAS
Service juridique
Lieu dit Les Croiselets
74370 METZ TESSY
France

Ändringar till denna integritets policy

Salomon kan från tid till annan ändra denna integritets policy eller ändra eller dra tillbaka tillgängligheten till denna sajt när som helst utan förvarning.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Fråga en Salomon-produktexpert

Prata med en produktexpert

LEVERANSEN ÄR KOSTNADSFRI

Din beställning kommer att levereras kostnadsfritt till ditt hem eller.

Läs mer

PENGARNA TILLBAKA OM DU INTE ÄR NÖJD !

Du kan skicka tillbaka beställningen inom 14 dagar

Läs mer

SALOMONS KVALITETSGARANTI

Alla våra produkter omfattas av en garanti på mellan 2 och 3 år

Läs mer
top