Freeski

Quest Lab

Więcej informacji
Zaprojektowane i testowane we współpracy z Salomon Mountain Collective, narty Quest Lab dedykowane są dla najlepszych freeskierów, uprawiających jazdę typu big mountain, w najbardziej wymagających warunkach.
 • Q-LAB
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wyporność w głębokim śniegu

  Precyzja

  Reagujące

  To, co najlepsze w gamie Lab, dostosowane do potrzeb podchodzenia i jazdy poza trasami, a ponadto niezwyk³a wszechstronnoœæ gwarantowana przez konstrukcjê Utility Rocker. To najbardziej uniwersalne maszyny z freeride'owej grupy Salomona!

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Q-Line

Więcej informacji
Korzystając z nart z serii Q-Line mamy pewność uzyskania największej efektywności w szerokim zakresie warunków. Wyporność w głębokim śniegu, precyzja oraz stabilność - jedna narta do wszystkiego.
 • Q-115
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wyporność w głębokim śniegu

  Maszyna do puchu

  Stabilność

  Dynamiczne narty freeride'owe o du¿ej wszechstronnoœci. Q-115 fantastycznie „p³yn¹” w puchu, a Utility Rocker zapewnia im wysok¹ stabilnoœæ niezbêdn¹ do jazdy w trudnym terenie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Q-105
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wyporność w głębokim śniegu

  Żywotność

  Zwrotność

  Optymalna miêkkoœæ nart freeride’owych i stabilnoœæ znana z modeli przeznaczonych do jazdy po przygotowanych trasach. Q-105 to narty wyposa¿one w Utility Rocker, pozwalaj¹cy „p³yn¹æ” w g³êbokim œniegu. Bez kompromisu na w³aœciwoœciach on-piste.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Q-98
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wyporność w głębokim śniegu

  Zwrotność

  Sprawność wykonywania trików

  Niebywa³a wszechstronnoœæ, dedykowana narciarzom lubi¹cym nowe wyzwania. Q-98 to stabilne, reaktywne narty gotowe do jazdy na trasie i poza ni¹.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Q-90
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wyporność w głębokim śniegu

  Wybacza błędy

  Zwrotność

  Pewnoœæ jazdy w warunkach all-mountain i inspiracja do eksploracji nowych rejonów górskich. Q-90 Lux to narty dedykowane narciarzom, którzy zaczynaj¹ jeŸdziæ w zró¿nicowanym terenie i zdobywaj¹ nowe umiejêtnoœci off-piste. Lekki rdzeñ, rocker na dziobach i wybaczaj¹ce b³êdy piêtki Early Rise.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Q-85
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zwrotność

  Tłumienie drgań

  Stabilność

  Pewnoœæ podczas jazdy na trasie i ³atwe freeride'owe pocz¹tki. Q-85 to niezwykle solidne i skrêtne „carvery” wyposa¿one w Utility Rocker u³atwiaj¹cy jazdê w œwie¿ym œniegu i zró¿nicowanym terenie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Rocker²

Więcej informacji
Gdy nadchodzą opady świeżego śniegu - im więcej, tym lepiej - większość z nas czuje się jak w niebie. Linia Rocker2 przeznaczona jest dla narciarzy, którzy poszukują puchu i generalnie uwielbiają jazdę w głębokim, miękkim śniegu. Od modeli z profilem Twin rocker, który zapewnia najlepszą wyporność i uczucie surfowania, po modele z profilem All-Terrain rocker, gwarantujące zwiększoną stabilność podczas lądowań - narty Rocker2 są gotowe na konkretną akcję.
 • ROCKER? 122
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wyporność w głębokim śniegu

  Maszyna do puchu

  Energia

  Powa¿ne maszyny na g³êboki puch. Konstrukcja Full Twin Rocker i 122 mm pod butem zapewniaj¹ lekkie p³yniêcie po powierzchni g³êbokiego œniegu i maksymaln¹ przyjemnoœæ z jazdy poza tras¹, a niski camber w centralnej czêœci nart gwarantuje mocne trzymanie krawêdzi i stabilnoœæ na trasie – której czasem nie da siê unikn¹æ w drodze do dziewiczego œniegu.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • ROCKER? 108
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wyporność w głębokim śniegu

  Zwrotność

  Zabawność

  Wszechstronne narty freeride'owe do ró¿norodnych pozatrasowych zadañ. Rocker2 108 s¹ tak uniwersalne, ¿e œwietnie sprawdz¹ siê w ka¿dych warunkach – od g³êbokiego puchu, po zmienny œnieg i nierówny teren. Podobny profil i konstrukcja, jak w modelu Rocker2 122.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • ROCKER? 100
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zwrotność

  Reagujące

  Siła

  Profil Twin Rocker, w pe³ni drewniany rdzeñ i konstrukcja Full Sandwich – Rocker2 100 równie dobrze czuje siê w snowparku, jak i w puchu. Super uniwersalne deski dla freeriderów szukaj¹cych jak najwiêkszej efektywnoœci w jednej parze nart.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Park & Pipe

Więcej informacji
Poważne triki i świetna zabawa - narty te dedykowane są narciarzom, którzy potrafią rządzić w każdej sytuacji. Niezrównany międzynarodowy team riderów Salomona, jeżdżących w snowarkach i halpipe’ach, przyczynił się do stworzenia tych nart, które pozwalają jeszcze dalej przesunąć granicę tego, co możliwe jest do zrobienia w parku.
 • NFX LAB
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wytrzymała krawędź

  Wybacza błędy

  Uniwersalność

  NFX tworzyliœmy przez trzy lata we wspó³pracy z najlepszymi freeriderami. Efekty s¹ widoczne – narty zdoby³y ju¿ medale na zawodach X-Games, Dew Tour i Crystal Globe! Niezrównana skutecznoœæ w parku i innowacyjna konstrukcja zapewniaj¹ca niezniszczalnoœæ – jeœli chcesz jeŸdziæ na deskach, które wybrali zawodowcy, zaufaj NFX Lab!

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • THREAT
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wybacza błędy

  Freestyle'owe możliwości

  Uniwersalność

  Nowoczesne maszyny do snowparku. Threat to uniwersalne narty dla pocz¹tkuj¹cych freeskierów, którzy chc¹ rozwijaæ freestyle'owe umiejêtnoœci nie rezygnuj¹c z jazdy poza trasami.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

All Mountain

BBR

Więcej informacji
Carvingowa precyzja i stabilna, bezwysiłkowa jazda w mieszanym terenie lub miękkim śniegu – oto zalety nart z linii BBR. Ponadwymiarowe dzioby oraz profil rocker, w połączeniu z wąską „talią” pod butem oraz równie wąskimi piętkami, zapewnia nartom BBR spójne funkcjonowanie, bez względu na to, czy rzeźbisz skręty na stoku, czy też eksplorujesz góry poza trasami.
 • BBR 9.0
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Intuicyjny

  Precyzja

  Uniwersalność

  BBR 9.0 – sztandarowy przedstawiciel gamy BBR – to model gwarantuj¹cy wiêksz¹ wszechstronnoœæ i œwietn¹ zabawê na œniegu. Intuicyjna i przyjemna jazda po przygotowanych trasach oraz u³atwienie pierwszych kroków w bardziej zró¿nicowanym terenie – to idealne narty dla œrednio oraz zaawansowanych narciarzy.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • BBR 8.0 + Z12
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Ułatwiają inicjowanie skrętu

  Dobra zabawa

  Precyzja

  Jeszcze wiêcej mo¿liwoœci dla jeszcze wiêkszej przyjemnoœci z jazdy. Najbardziej energiczny i skrêtny model w rodzinie BBR, BBR 8.0 podnosi pewnoœæ jazdy, daj¹c ró¿norodne mo¿liwoœci zabawy na narciarskich stokach.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

X-drive

Więcej informacji
Stabilność i precyzja podczas szybkich, płynnych skrętów na gładkiej lub zróżnicowanej powierzchni stoku. Narty X-Drive zapewniają spójną, wysoką efektywność na wszystkich trasach zimowych resortów.
 • X-DRIVE 8.8 FS
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzyjne kierowanie

  Łagodny flex

  Terenowe tłumienie

  Niezwykle wszechstronna podstawa o szerokoœci 88 mm, All Terrain Rocker 2.0, konstrukcja X-Chassis wzmocniona w³óknem wêglowym i system RKS daj¹cy moc i precyzjê – X-Drive 8.8 to niezwykle wydajny model z pogranicza carvingu i freeride'u.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 8.0 FS + XT12
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zwrotność

  Precyzyjne kierowanie

  Terenowe tłumienie

  Po³¹czenie precyzji modeli na trasê oraz najwy¿szej ³atwoœci manewrowania. Konstrukcja X-Chassis z w³ókna wêglowego i strategicznie u³o¿one wzmocnienie RKS dodaj¹ wytrzyma³oœci lekkiemu rdzeniu, a All Terrain Rocker 2.0 zapewnia wszechstronnoœci, czyni¹c z modelu X-Drive 8.0 FS prawdziwe maszyny all mountain carve.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 8.0 FS
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzyjne kierowanie

  Terenowe tłumienie

  Uniwersalność

  Po³¹czenie precyzji modeli na trasê i najwy¿szej ³atwoœci manewrowania. Konstrukcja X-Chassis z w³ókna wêglowego i strategicznie u³o¿one wzmocnienie RKS dodaj¹ wytrzyma³oœci lekkiemu rdzeniu, a All Terrain Rocker 2.0 zapewnia wszechstronnoœæ, czyni¹c z modelu X-Drive 8.0 FS prawdziwe maszyny all mountain carve.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 8.3 + XT12
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Stabilność

  Terenowe tłumienie

  Uniwersalność

  P³ynnoœæ i stabilnoœæ, a jednoczeœnie zwinnoœæ i wszechstronnoœæ – X-Drive 8.3 to najl¿ejszy model z linii X-Drive, narty gotowe na ka¿de górskie wyzwanie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 80 Ti + Z12
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzja

  Siła

  Terenowe tłumienie

  To bardziej dynamiczna i precyzyjna wersja nart X-Drive 80, oparta na tej samej uniwersalnej konstrukcji. Dodanie elementu X-Chassis z w³ókna wêglowego, drewnianego rdzenia i podwójnej warstwy z tytanu zapewnia lepsz¹ stabilnoœæ, precyzyjn¹ kontrolê i niezwyk³¹ reaktywnoœæ.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 80 MG + Z10
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzja

  Stabilność

  Terenowe tłumienie

  Reaktywnoœæ, uniwersalnoœæ i zabawa w ka¿dym terenie! Konstrukcja Semi-Sandwich i wielowarstwowe wzmocnienie z tytanu zapewniaj¹ modelowi X-Drive 80 SG doskona³¹ skutecznoœæ podczas jazdy po twardym pod³o¿u, a lekki rocker na dziobach pomaga t³umiæ nierównoœci terenu – zarówno na trasie, jak i poza ni¹.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 80 + Z10
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzja

  Stabilność

  Terenowe tłumienie

  Reaktywnoœæ, uniwersalnoœæ i zabawa w ka¿dym terenie! Konstrukcja Semi-Sandwich i wielowarstwowe wzmocnienie z tytanu zapewniaj¹ modelowi X-Drive 80 doskona³¹ skutecznoœæ podczas jazdy po twardym pod³o¿u, a lekki rocker na dziobach pomaga t³umiæ nierównoœci terenu – zarówno na trasie, jak i poza ni¹.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 75 + Z10
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Nie wymagające wysiłku

  Zwrotność

  Stabilność

  Ten naj³atwiejszy model z gamy X-Drive to gwarancja pewnoœci jazdy po przygotowanych trasach i mo¿liwoœæ uprawiania freeride'u w jednym.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

STOK NARCIARSKI

 • X-KART MAX + Z12 Speed
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Ułatwiają inicjowanie skrętu

  Reaktywne

  Uniwersalność

  Zaopatrzone w rocker, zaawansowane narty o slalomowym charakterze. Dziêki deskom X-Kart Max poczujesz dynamikê, trzymanie krawêdzi i szybkoœæ znan¹ z modeli slalomowych, a jednoczeœnie otrzymasz wszechstronnoœæ, pozwalaj¹c¹ spokojnie wyruszyæ w teren – dziêki lekko uniesionym piêtkom i konstrukcji Carve Rocker.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • 24 HOURS MAX + Z12
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Ułatwiają inicjowanie skrętu

  Zawodniczy poziom czucia

  Terenowe tłumienie

  Zaawansowany i wytrzyma³y model. 24 Hours Max to solidne, stabilne i precyzyjne narty przystosowane do skrêtów o œrednim i d³ugim promieniu, wyposa¿one w Carve Rocker i piêtkê Semi-Twin. Wszechstronne, ³atwe deski, z którymi owocnie wykorzystasz ca³y dzieñ jazdy.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-PRO SW + Z10
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Ułatwiają inicjowanie skrętu

  Progresywny kontakt narty ze śniegiem

  Reaktywne

  Szybkoœæ w ka¿dych warunkach! X-Pro SW to stabilne, przyjazne narty z du¿¹ stref¹ kontaktu (tzw. „sweet spot”). System aktywnego t³umienia drgañ Powerline zapewnia p³ynnoœæ w czasie pokonywania nierównoœci terenu.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-PRO Ti + Z10
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Ułatwiają inicjowanie skrętu

  Precyzja

  Stabilność

  X-Pro Ti to mistrzowski model dla tych, którzy nie maj¹ mistrzowskich ambicji. Gwarantuj¹ca stabilnoœæ i precyzjê konstrukcja oparta jest na drewnianym rdzeniu, podwójnej warstwie z tytanu i systemowi Powerline. Carve Rocker u³atwia zapocz¹tkowanie skrêtu. Na tych nartach mo¿esz jeŸdziæ bez wysi³ku – przez wiele godzin!

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-PRO Mg + L10
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Ułatwiają inicjowanie skrętu

  Nie wymagające wysiłku

  Uniwersalność

  Zwrotne carvingowe narty przeznaczona do jazdy po przygotowanych trasach. 24 X-Pro Mg to skrêtne narty z grupy allround, wyposa¿one w Carve Rocker. £atwoœæ jazdy na krawêdziach i pewnoœæ w ka¿dych warunkach.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

WYŚCIG

Więcej informacji
Połączenie potwornie skutecznego trzymania krawędzi i przyspieszenia z intuicyjnym inicjowaniem skrętów - narty te umożliwiają wybranie preferowanego promienia skrętu i zapewniają moc, aby stanąć na najwyższym stopniu podium.
 • X-RACE + RACE PLATE XX
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Przyśpieszenie

  Precyzja

  Reagujące

  Nowe podejœcie do technologii on-piste. X-Race ³¹cz¹ konstrukcjê nart z Pucharu Œwiata z intuicyjnoœci¹ i progresywnym kszta³tem, pozwalaj¹c narciarzom dopasowaæ narty do preferowanej szybkoœci jazdy i promienia skrêtu.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Lab X-Race SLm Plate X/Z 175
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zaawansowane zawodnicze narty slalomowe o d³ugoœci 175 cm. Maksymalna precyzja i rewelacyjne przyspieszenie na twardej trasie. Sprawdzona p³yta Race XX zapewniaj¹ca moc i trzymanie krawêdzi.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Jeżeli Państwa rozmiar nie jest już dostępny, proszę podać swój email na stronie produktu. Otrzymają Państwo powiadomienie, gdy tylko będzie on ponownie dostępny.Proszę o powiadomienie mnie mailem, gdy produkt znów będzie dostępny
 • OMÓW Z EKSPERTEM
  DS. PRODUKTÓW

  Nasi eksperci służą pomocą w doborze właściwego produktu do indywidualnych potrzeb i chętnie udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

  Eksperci salomon

  Skontaktuj się z nami

  Możesz także skontaktować się z ekspertem telefonicznie pod numerem +48 12 3494735 (połączenia bezpłatne na terenie Francji, Niemiec i Hiszpanii

 • GWARANCJA ZADOWOLENIA LUB ZWROT KOSZTOW !

  Jeżeli nie jesteś zadowolony z zakupu, po prostu odeślij zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty dostawy w naszym magazynie w Belgii. Towary należy zwrócić w wyznaczonym terminie w stanie nienaruszonym i kompletnym. Towar nie może nosić śladów użycia (ani prania lub noszenia) i powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu w dobrym stanie. W przypadku zwrotu towaru z powodu uszkodzenia produktu lub jego niezgodności z zamówieniem skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem +48 12 349-47-35 dostępnym w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, aby otrzymać zwrot kosztów wysyłki.  Kontynuuj zakupy
 • RETOURS PRODUITS

  Dès réception de votre commande, vous disposez d’un délai de 15 jours pour nous retourner le produit qui ne vous conviendrait pas. Les frais d’envoi et de retour seront alors à votre charge.

  Kontynuuj zakupy
 • BEZPŁATNA DOSTAWA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na stronie Salomon.com standardowa dostawa jest bezplatna dla wszystkich zamówien.

  Standardowa dostawa – 72 godziny

  Wszystkie zamówienia zlozone przed 15:00 zostana dostarczone przez UPS w ciagu 3 dni roboczych.

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  CHCESZ PRZYSPIESZYC DOSTAWE?

  Wybierz ekspresowa dostawe 24-godzinna – 90 zl

  Jesli chcesz otrzymac produkty szybciej, na etapie finalizacji, zanim zatwierdzisz zamówienie, wybierz dostawe ekspresowa. Wszystkie zamówienia zlozone przed 15:00 zostana dostarczone przez UPS nastepnego dnia (24 godziny).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Kontynuuj zakupy
 • GWARANCJA JAKOŚCI SALOMON

  Wszystkie nasze produkty są objęte następującą gwarancją jakości:

  3 Yrs

  kurtka ski i spodnie ski

  2 Yrs

  dla innych produktów

  Kontynuuj zakupy