Freeski

Quest Lab

Więcej informacji
Zaprojektowane i testowane we współpracy z Salomon Mountain Collective, narty Quest Lab dedykowane są dla najlepszych freeskierów, uprawiających jazdę typu big mountain, w najbardziej wymagających warunkach.
 • Q-LAB
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wyporność w głębokim śniegu

  Precyzja

  Reagujące

  To, co najlepsze w gamie Lab, dostosowane do potrzeb podchodzenia i jazdy poza trasami, a ponadto niezwyk³a wszechstronnoœæ gwarantowana przez konstrukcjê Utility Rocker. To najbardziej uniwersalne maszyny z freeride'owej grupy Salomona!

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Q-Line

Więcej informacji
Korzystając z nart z serii Q-Line mamy pewność uzyskania największej efektywności w szerokim zakresie warunków. Wyporność w głębokim śniegu, precyzja oraz stabilność - jedna narta do wszystkiego.
 • Q-103 STELLA
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wyporność w głębokim śniegu

  Zabawność

  Stabilność

  Stella to uniwersalne damskie narty freeride'owe, wyposa¿one w taliê o szerokoœci 103 mm i Utility Rocker. Przyjemnie p³yn¹ w g³êbokim œniegu i œwietnie trzymaj¹ siê twardego pod³o¿a.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Q-96 LUMEN
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Płynny kontakt narty ze śniegiem

  Solidny

  Dostosowanie do terenu

  Lumen to wszechstronne narty all mountain freeski dla kobiet. Równie dobrze sprawdzaj¹ siê podczas jazdy w lesie i nierównym terenie, jak i na przygotowanej, twardej trasie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Q-88 LUX
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zabawność

  Precyzja

  Stabilność

  Lekki drewniany rdzeñ oraz wysoka reaktywnoœæ wyposa¿onych w rocker dziobów i lekko uniesionych piêtek to gwarancja pewnoœci w trudnym terenie i szybkiego rozwoju techniki jazdy off-piste.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Q-83 MYRIAD
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zwrotność

  Tłumienie drgań

  Stabilność

  Komfort i kontrola podczas jazdy po przygotowanej trasie i wszechstronnoœæ umo¿liwiaj¹ca wycieczki w teren. Myriad to nowy model w damskiej grupie Quest. W sam raz dla poszukiwaczek nowych wyzwañ!

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Rocker²

Więcej informacji
Gdy nadchodzą opady świeżego śniegu - im więcej, tym lepiej - większość z nas czuje się jak w niebie. Linia Rocker2 przeznaczona jest dla narciarzy, którzy poszukują puchu i generalnie uwielbiają jazdę w głębokim, miękkim śniegu. Od modeli z profilem Twin rocker, który zapewnia najlepszą wyporność i uczucie surfowania, po modele z profilem All-Terrain rocker, gwarantujące zwiększoną stabilność podczas lądowań - narty Rocker2 są gotowe na konkretną akcję.
 • ROCKETTE
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Trzymanie krawędzi

  Wyporność w głębokim śniegu

  Stabilność

  Maszyny na g³êboki puch, dedykowane kobietom. profil Twin Rocker i lekka konstrukcja „plastrów miodu” na dziobach i piêtkach zapewniaj¹ modelowi Rockette fantastyczn¹ „p³ywalnoœæ” i skrêtnoœæ w ka¿dym terenie i ka¿dych warunkach œniegowych.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • ROCKER? 108
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wyporność w głębokim śniegu

  Zwrotność

  Zabawność

  Wszechstronne narty freeride'owe do ró¿norodnych pozatrasowych zadañ. Rocker2 108 s¹ tak uniwersalne, ¿e œwietnie sprawdz¹ siê w ka¿dych warunkach – od g³êbokiego puchu, po zmienny œnieg i nierówny teren. Podobny profil i konstrukcja, jak w modelu Rocker2 122.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • ROCKER? 100
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zwrotność

  Reagujące

  Siła

  Profil Twin Rocker, w pe³ni drewniany rdzeñ i konstrukcja Full Sandwich – Rocker2 100 równie dobrze czuje siê w snowparku, jak i w puchu. Super uniwersalne deski dla freeriderów szukaj¹cych jak najwiêkszej efektywnoœci w jednej parze nart.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Park & Pipe

Więcej informacji
Poważne triki i świetna zabawa - narty te dedykowane są narciarzom, którzy potrafią rządzić w każdej sytuacji. Niezrównany międzynarodowy team riderów Salomona, jeżdżących w snowarkach i halpipe’ach, przyczynił się do stworzenia tych nart, które pozwalają jeszcze dalej przesunąć granicę tego, co możliwe jest do zrobienia w parku.
 • NFX LAB
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wytrzymała krawędź

  Wybacza błędy

  Uniwersalność

  NFX tworzyliœmy przez trzy lata we wspó³pracy z najlepszymi freeriderami. Efekty s¹ widoczne – narty zdoby³y ju¿ medale na zawodach X-Games, Dew Tour i Crystal Globe! Niezrównana skutecznoœæ w parku i innowacyjna konstrukcja zapewniaj¹ca niezniszczalnoœæ – jeœli chcesz jeŸdziæ na deskach, które wybrali zawodowcy, zaufaj NFX Lab!

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • THREAT
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wybacza błędy

  Freestyle'owe możliwości

  Uniwersalność

  Nowoczesne maszyny do snowparku. Threat to uniwersalne narty dla pocz¹tkuj¹cych freeskierów, którzy chc¹ rozwijaæ freestyle'owe umiejêtnoœci nie rezygnuj¹c z jazdy poza trasami.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

All Mountain

BBR

Więcej informacji
Carvingowa precyzja i stabilna, bezwysiłkowa jazda w mieszanym terenie lub miękkim śniegu – oto zalety nart z linii BBR. Ponadwymiarowe dzioby oraz profil rocker, w połączeniu z wąską „talią” pod butem oraz równie wąskimi piętkami, zapewnia nartom BBR spójne funkcjonowanie, bez względu na to, czy rzeźbisz skręty na stoku, czy też eksplorujesz góry poza trasami.
 • BBR SUNLITE
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Dobra zabawa

  Intuicyjny

  Uniwersalność

  BBR w wersji damskiej – lekkoœæ, wiêcej mo¿liwoœci i nowe wra¿enia. Model o lekkiej konstrukcji, dziobie o „longboardowym” kszta³cie i piêtce, która wybacza b³êdy – nowe wra¿enia i jeszcze lepsza zabawa w ka¿dych warunkach.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • BBR STARLITE + L10 W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zabawność

  Przewidywalna

  Uniwersalność

  BBR to narty dla kobiet, które szukaj¹ lekkoœci i pewnoœci. BBR Starlite wyposa¿one s¹ w dziób o kszta³cie inspirowanym wygl¹dem longboardów, piêtkê wybaczaj¹c¹ b³êdy i lekki kompozytowy rdzeñ. Daj¹ pewnoœæ w ka¿dych warunkach.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

X-drive

Więcej informacji
Stabilność i precyzja podczas szybkich, płynnych skrętów na gładkiej lub zróżnicowanej powierzchni stoku. Narty X-Drive zapewniają spójną, wysoką efektywność na wszystkich trasach zimowych resortów.
 • X-DRIVE 8.8 FS
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzyjne kierowanie

  Łagodny flex

  Terenowe tłumienie

  Niezwykle wszechstronna podstawa o szerokoœci 88 mm, All Terrain Rocker 2.0, konstrukcja X-Chassis wzmocniona w³óknem wêglowym i system RKS daj¹cy moc i precyzjê – X-Drive 8.8 to niezwykle wydajny model z pogranicza carvingu i freeride'u.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 8.0 FS + XT12
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zwrotność

  Precyzyjne kierowanie

  Terenowe tłumienie

  Po³¹czenie precyzji modeli na trasê oraz najwy¿szej ³atwoœci manewrowania. Konstrukcja X-Chassis z w³ókna wêglowego i strategicznie u³o¿one wzmocnienie RKS dodaj¹ wytrzyma³oœci lekkiemu rdzeniu, a All Terrain Rocker 2.0 zapewnia wszechstronnoœci, czyni¹c z modelu X-Drive 8.0 FS prawdziwe maszyny all mountain carve.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 8.0 FS
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzyjne kierowanie

  Terenowe tłumienie

  Uniwersalność

  Po³¹czenie precyzji modeli na trasê i najwy¿szej ³atwoœci manewrowania. Konstrukcja X-Chassis z w³ókna wêglowego i strategicznie u³o¿one wzmocnienie RKS dodaj¹ wytrzyma³oœci lekkiemu rdzeniu, a All Terrain Rocker 2.0 zapewnia wszechstronnoœæ, czyni¹c z modelu X-Drive 8.0 FS prawdziwe maszyny all mountain carve.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 8.3 + XT12
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Stabilność

  Terenowe tłumienie

  Uniwersalność

  P³ynnoœæ i stabilnoœæ, a jednoczeœnie zwinnoœæ i wszechstronnoœæ – X-Drive 8.3 to najl¿ejszy model z linii X-Drive, narty gotowe na ka¿de górskie wyzwanie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 80 Ti + Z12
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzja

  Siła

  Terenowe tłumienie

  To bardziej dynamiczna i precyzyjna wersja nart X-Drive 80, oparta na tej samej uniwersalnej konstrukcji. Dodanie elementu X-Chassis z w³ókna wêglowego, drewnianego rdzenia i podwójnej warstwy z tytanu zapewnia lepsz¹ stabilnoœæ, precyzyjn¹ kontrolê i niezwyk³¹ reaktywnoœæ.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 80 MG + Z10
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzja

  Stabilność

  Terenowe tłumienie

  Reaktywnoœæ, uniwersalnoœæ i zabawa w ka¿dym terenie! Konstrukcja Semi-Sandwich i wielowarstwowe wzmocnienie z tytanu zapewniaj¹ modelowi X-Drive 80 SG doskona³¹ skutecznoœæ podczas jazdy po twardym pod³o¿u, a lekki rocker na dziobach pomaga t³umiæ nierównoœci terenu – zarówno na trasie, jak i poza ni¹.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 80 + Z10
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzja

  Stabilność

  Terenowe tłumienie

  Reaktywnoœæ, uniwersalnoœæ i zabawa w ka¿dym terenie! Konstrukcja Semi-Sandwich i wielowarstwowe wzmocnienie z tytanu zapewniaj¹ modelowi X-Drive 80 doskona³¹ skutecznoœæ podczas jazdy po twardym pod³o¿u, a lekki rocker na dziobach pomaga t³umiæ nierównoœci terenu – zarówno na trasie, jak i poza ni¹.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 75 + Z10
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Nie wymagające wysiłku

  Zwrotność

  Stabilność

  Ten naj³atwiejszy model z gamy X-Drive to gwarancja pewnoœci jazdy po przygotowanych trasach i mo¿liwoœæ uprawiania freeride'u w jednym.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

STOK NARCIARSKI

 • W-KART + Z10 Ti W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Energiczny

  Intuicyjny

  Zabawny

  W-Kart to szybkie, intuicyjne i wydajne narty dedykowane kobietom. Reaktywnoœæ nart slalomowych i Carve Rocker zapewniaj¹cy uniwersalnoœæ oraz intuicyjne prowadzenie nart w skrêcie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • QUARTZ + XT12 Ti
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzyjne kierowanie

  Łagodny

  Terenowe tłumienie

  Najbardziej wszechstronne narty z naszej damskiej kolekcji Frontside. Nowy model Quartz to pe³na kontrola, pewnoœæ i skrêtnoœæ na potrzeby jazdy w ka¿dym terenie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • BAMBOO + Z10 Ti W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Żywotność

  Niezawodne

  Stabilność

  Dynamiczne narty all mountain dla kobiet. Bamboo to solidne i wszechstronne narty zaprojektowane dla pañ lubi¹cych jazdê poza wyznaczonymi trasami i eksploruj¹cych wy¿sze partii gór.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • LAVA + L10 W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  All Terrain

  Trzymanie krawędzi

  Stabilność

  Sprawdzona wiarygodnoœæ w po³¹czeniu z technologicznymi innowacjami – Lava to solidne narty na trasê, o wszechstronnoœci pozwalaj¹cej wyjechaæ na nich w teren.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • PURE WHITE + L10 W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wybacza błędy

  Przewidywalna

  Stabilność

  Lekkoœæ, przewidywalnoœæ i wybaczanie b³êdów – Pure White to narty, które dodadz¹ Ci pewnoœci i u³atwi¹ skuteczn¹ jazdê.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • LAGOON + L10 W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  All Mountain

  Łagodny

  Uniwersalność

  Spokój, relaks, wygoda. Lagoon to dodaj¹ce pewnoœci i gwarantuj¹ce ³atwoœæ oraz przyjemne wra¿enia z jazdy narty dla kobiet.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

WYŚCIG

Więcej informacji
Połączenie potwornie skutecznego trzymania krawędzi i przyspieszenia z intuicyjnym inicjowaniem skrętów - narty te umożliwiają wybranie preferowanego promienia skrętu i zapewniają moc, aby stanąć na najwyższym stopniu podium.
 • X-RACE + RACE PLATE XX
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Przyśpieszenie

  Precyzja

  Reagujące

  Nowe podejœcie do technologii on-piste. X-Race ³¹cz¹ konstrukcjê nart z Pucharu Œwiata z intuicyjnoœci¹ i progresywnym kszta³tem, pozwalaj¹c narciarzom dopasowaæ narty do preferowanej szybkoœci jazdy i promienia skrêtu.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Jeżeli Państwa rozmiar nie jest już dostępny, proszę podać swój email na stronie produktu. Otrzymają Państwo powiadomienie, gdy tylko będzie on ponownie dostępny.Proszę o powiadomienie mnie mailem, gdy produkt znów będzie dostępny
 • OMÓW Z EKSPERTEM
  DS. PRODUKTÓW

  Nasi eksperci służą pomocą w doborze właściwego produktu do indywidualnych potrzeb i chętnie udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

  Eksperci salomon

  Możesz także skontaktować się z ekspertem telefonicznie pod numerem +48 12 3494735 (połączenia bezpłatne na terenie Francji, Niemiec i Hiszpanii

 • GWARANCJA ZADOWOLENIA LUB ZWROT KOSZTOW !

  Jeżeli nie jesteś zadowolony z zakupu, po prostu odeślij zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty dostawy w naszym magazynie w Belgii. Towary należy zwrócić w wyznaczonym terminie w stanie nienaruszonym i kompletnym. Towar nie może nosić śladów użycia (ani prania lub noszenia) i powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu w dobrym stanie. W przypadku zwrotu towaru z powodu uszkodzenia produktu lub jego niezgodności z zamówieniem skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem +48 12 349-47-35 dostępnym w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, aby otrzymać zwrot kosztów wysyłki.  Kontynuuj zakupy
 • GWARANCJA ZADOWOLENIA LUB ZWROT KOSZTOW ! !

  Jeżeli nie jesteś zadowolony z zakupu, po prostu odeślij zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty dostawy w naszym magazynie w Belgii.. Towary należy zwrócić w wyznaczonym terminie w stanie nienaruszonym i kompletnym. Towar nie może nosić śladów użycia (ani prania lub noszenia) i powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu w dobrym stanie. W przypadku zwrotu towaru z powodu uszkodzenia produktu lub jego niezgodności z zamówieniem skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem +48 12 349-47-35 dostępnym w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, aby otrzymać zwrot kosztów wysyłki.

  Kontynuuj zakupy
 • BEZPŁATNA DOSTAWA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na stronie Salomon.com standardowa dostawa jest bezplatna dla wszystkich zamówien.

  Standardowa dostawa – 72 godziny

  Wszystkie zamówienia zlozone przed 15:00 zostana dostarczone przez UPS w ciagu 3 dni roboczych.

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  CHCESZ PRZYSPIESZYC DOSTAWE?

  Wybierz ekspresowa dostawe 24-godzinna – 90 zl

  Jesli chcesz otrzymac produkty szybciej, na etapie finalizacji, zanim zatwierdzisz zamówienie, wybierz dostawe ekspresowa. Wszystkie zamówienia zlozone przed 15:00 zostana dostarczone przez UPS nastepnego dnia (24 godziny).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Kontynuuj zakupy
 • GWARANCJA JAKOŚCI SALOMON

  Wszystkie nasze produkty są objęte następującą gwarancją jakości:

  3 Yrs

  kurtka ski i spodnie ski

  2 Yrs

  dla innych produktów

  Kontynuuj zakupy