Freeski

Quest Lab

Więcej informacji
Zaprojektowane i testowane we współpracy z Salomon Mountain Collective, narty Quest Lab dedykowane są dla najlepszych freeskierów, uprawiających jazdę typu big mountain, w najbardziej wymagających warunkach.
 • Q-LAB
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wyporność w głębokim śniegu

  Precyzja

  Reagujące

  To, co najlepsze w gamie Lab, dostosowane do potrzeb podchodzenia i jazdy poza trasami, a ponadto niezwyk³a wszechstronnoœæ gwarantowana przez konstrukcjê Utility Rocker. To najbardziej uniwersalne maszyny z freeride'owej grupy Salomona!

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Q-Line

Więcej informacji
Korzystając z nart z serii Q-Line mamy pewność uzyskania największej efektywności w szerokim zakresie warunków. Wyporność w głębokim śniegu, precyzja oraz stabilność - jedna narta do wszystkiego.
 • Q-103 STELLA
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wyporność w głębokim śniegu

  Zabawność

  Stabilność

  Stella to uniwersalne damskie narty freeride'owe, wyposa¿one w taliê o szerokoœci 103 mm i Utility Rocker. Przyjemnie p³yn¹ w g³êbokim œniegu i œwietnie trzymaj¹ siê twardego pod³o¿a.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Q-96 LUMEN
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Płynny kontakt narty ze śniegiem

  Solidny

  Dostosowanie do terenu

  Lumen to wszechstronne narty all mountain freeski dla kobiet. Równie dobrze sprawdzaj¹ siê podczas jazdy w lesie i nierównym terenie, jak i na przygotowanej, twardej trasie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Q-88 LUX
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zabawność

  Precyzja

  Stabilność

  Lekki drewniany rdzeñ oraz wysoka reaktywnoœæ wyposa¿onych w rocker dziobów i lekko uniesionych piêtek to gwarancja pewnoœci w trudnym terenie i szybkiego rozwoju techniki jazdy off-piste.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Q-83 MYRIAD
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zwrotność

  Tłumienie drgań

  Stabilność

  Komfort i kontrola podczas jazdy po przygotowanej trasie i wszechstronnoœæ umo¿liwiaj¹ca wycieczki w teren. Myriad to nowy model w damskiej grupie Quest. W sam raz dla poszukiwaczek nowych wyzwañ!

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Rocker²

Więcej informacji
Gdy nadchodzą opady świeżego śniegu - im więcej, tym lepiej - większość z nas czuje się jak w niebie. Linia Rocker2 przeznaczona jest dla narciarzy, którzy poszukują puchu i generalnie uwielbiają jazdę w głębokim, miękkim śniegu. Od modeli z profilem Twin rocker, który zapewnia najlepszą wyporność i uczucie surfowania, po modele z profilem All-Terrain rocker, gwarantujące zwiększoną stabilność podczas lądowań - narty Rocker2 są gotowe na konkretną akcję.
 • ROCKETTE
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Trzymanie krawędzi

  Wyporność w głębokim śniegu

  Stabilność

  Maszyny na g³êboki puch, dedykowane kobietom. profil Twin Rocker i lekka konstrukcja „plastrów miodu” na dziobach i piêtkach zapewniaj¹ modelowi Rockette fantastyczn¹ „p³ywalnoœæ” i skrêtnoœæ w ka¿dym terenie i ka¿dych warunkach œniegowych.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • ROCKER? 108
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wyporność w głębokim śniegu

  Zwrotność

  Zabawność

  Wszechstronne narty freeride'owe do ró¿norodnych pozatrasowych zadañ. Rocker2 108 s¹ tak uniwersalne, ¿e œwietnie sprawdz¹ siê w ka¿dych warunkach – od g³êbokiego puchu, po zmienny œnieg i nierówny teren. Podobny profil i konstrukcja, jak w modelu Rocker2 122.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • ROCKER? 100
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zwrotność

  Reagujące

  Siła

  Profil Twin Rocker, w pe³ni drewniany rdzeñ i konstrukcja Full Sandwich – Rocker2 100 równie dobrze czuje siê w snowparku, jak i w puchu. Super uniwersalne deski dla freeriderów szukaj¹cych jak najwiêkszej efektywnoœci w jednej parze nart.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Park & Pipe

Więcej informacji
Poważne triki i świetna zabawa - narty te dedykowane są narciarzom, którzy potrafią rządzić w każdej sytuacji. Niezrównany międzynarodowy team riderów Salomona, jeżdżących w snowarkach i halpipe’ach, przyczynił się do stworzenia tych nart, które pozwalają jeszcze dalej przesunąć granicę tego, co możliwe jest do zrobienia w parku.
 • NFX LAB
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wytrzymała krawędź

  Wybacza błędy

  Uniwersalność

  NFX tworzyliœmy przez trzy lata we wspó³pracy z najlepszymi freeriderami. Efekty s¹ widoczne – narty zdoby³y ju¿ medale na zawodach X-Games, Dew Tour i Crystal Globe! Niezrównana skutecznoœæ w parku i innowacyjna konstrukcja zapewniaj¹ca niezniszczalnoœæ – jeœli chcesz jeŸdziæ na deskach, które wybrali zawodowcy, zaufaj NFX Lab!

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • THREAT
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wybacza błędy

  Freestyle'owe możliwości

  Uniwersalność

  Nowoczesne maszyny do snowparku. Threat to uniwersalne narty dla pocz¹tkuj¹cych freeskierów, którzy chc¹ rozwijaæ freestyle'owe umiejêtnoœci nie rezygnuj¹c z jazdy poza trasami.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

All Mountain

BBR

Więcej informacji
Carvingowa precyzja i stabilna, bezwysiłkowa jazda w mieszanym terenie lub miękkim śniegu – oto zalety nart z linii BBR. Ponadwymiarowe dzioby oraz profil rocker, w połączeniu z wąską „talią” pod butem oraz równie wąskimi piętkami, zapewnia nartom BBR spójne funkcjonowanie, bez względu na to, czy rzeźbisz skręty na stoku, czy też eksplorujesz góry poza trasami.
 • BBR SUNLITE
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Dobra zabawa

  Intuicyjny

  Uniwersalność

  BBR w wersji damskiej – lekkoœæ, wiêcej mo¿liwoœci i nowe wra¿enia. Model o lekkiej konstrukcji, dziobie o „longboardowym” kszta³cie i piêtce, która wybacza b³êdy – nowe wra¿enia i jeszcze lepsza zabawa w ka¿dych warunkach.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • BBR STARLITE + L10 W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zabawność

  Przewidywalna

  Uniwersalność

  BBR to narty dla kobiet, które szukaj¹ lekkoœci i pewnoœci. BBR Starlite wyposa¿one s¹ w dziób o kszta³cie inspirowanym wygl¹dem longboardów, piêtkê wybaczaj¹c¹ b³êdy i lekki kompozytowy rdzeñ. Daj¹ pewnoœæ w ka¿dych warunkach.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

X-drive

Więcej informacji
Stabilność i precyzja podczas szybkich, płynnych skrętów na gładkiej lub zróżnicowanej powierzchni stoku. Narty X-Drive zapewniają spójną, wysoką efektywność na wszystkich trasach zimowych resortów.
 • X-DRIVE 8.8 FS
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzyjne kierowanie

  Łagodny flex

  Terenowe tłumienie

  Niezwykle wszechstronna podstawa o szerokoœci 88 mm, All Terrain Rocker 2.0, konstrukcja X-Chassis wzmocniona w³óknem wêglowym i system RKS daj¹cy moc i precyzjê – X-Drive 8.8 to niezwykle wydajny model z pogranicza carvingu i freeride'u.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 8.0 FS + XT12
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zwrotność

  Precyzyjne kierowanie

  Terenowe tłumienie

  Po³¹czenie precyzji modeli na trasê oraz najwy¿szej ³atwoœci manewrowania. Konstrukcja X-Chassis z w³ókna wêglowego i strategicznie u³o¿one wzmocnienie RKS dodaj¹ wytrzyma³oœci lekkiemu rdzeniu, a All Terrain Rocker 2.0 zapewnia wszechstronnoœci, czyni¹c z modelu X-Drive 8.0 FS prawdziwe maszyny all mountain carve.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 8.0 FS
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzyjne kierowanie

  Terenowe tłumienie

  Uniwersalność

  Po³¹czenie precyzji modeli na trasê i najwy¿szej ³atwoœci manewrowania. Konstrukcja X-Chassis z w³ókna wêglowego i strategicznie u³o¿one wzmocnienie RKS dodaj¹ wytrzyma³oœci lekkiemu rdzeniu, a All Terrain Rocker 2.0 zapewnia wszechstronnoœæ, czyni¹c z modelu X-Drive 8.0 FS prawdziwe maszyny all mountain carve.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 8.3 + XT12
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Stabilność

  Terenowe tłumienie

  Uniwersalność

  P³ynnoœæ i stabilnoœæ, a jednoczeœnie zwinnoœæ i wszechstronnoœæ – X-Drive 8.3 to najl¿ejszy model z linii X-Drive, narty gotowe na ka¿de górskie wyzwanie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 80 Ti + Z12
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzja

  Siła

  Terenowe tłumienie

  To bardziej dynamiczna i precyzyjna wersja nart X-Drive 80, oparta na tej samej uniwersalnej konstrukcji. Dodanie elementu X-Chassis z w³ókna wêglowego, drewnianego rdzenia i podwójnej warstwy z tytanu zapewnia lepsz¹ stabilnoœæ, precyzyjn¹ kontrolê i niezwyk³¹ reaktywnoœæ.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 80 MG + Z10
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzja

  Stabilność

  Terenowe tłumienie

  Reaktywnoœæ, uniwersalnoœæ i zabawa w ka¿dym terenie! Konstrukcja Semi-Sandwich i wielowarstwowe wzmocnienie z tytanu zapewniaj¹ modelowi X-Drive 80 SG doskona³¹ skutecznoœæ podczas jazdy po twardym pod³o¿u, a lekki rocker na dziobach pomaga t³umiæ nierównoœci terenu – zarówno na trasie, jak i poza ni¹.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 80 + Z10
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzja

  Stabilność

  Terenowe tłumienie

  Reaktywnoœæ, uniwersalnoœæ i zabawa w ka¿dym terenie! Konstrukcja Semi-Sandwich i wielowarstwowe wzmocnienie z tytanu zapewniaj¹ modelowi X-Drive 80 doskona³¹ skutecznoœæ podczas jazdy po twardym pod³o¿u, a lekki rocker na dziobach pomaga t³umiæ nierównoœci terenu – zarówno na trasie, jak i poza ni¹.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X-DRIVE 75 + Z10
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Nie wymagające wysiłku

  Zwrotność

  Stabilność

  Ten naj³atwiejszy model z gamy X-Drive to gwarancja pewnoœci jazdy po przygotowanych trasach i mo¿liwoœæ uprawiania freeride'u w jednym.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

STOK NARCIARSKI

 • W-KART + Z10 Ti W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Energiczny

  Intuicyjny

  Zabawny

  W-Kart to szybkie, intuicyjne i wydajne narty dedykowane kobietom. Reaktywnoœæ nart slalomowych i Carve Rocker zapewniaj¹cy uniwersalnoœæ oraz intuicyjne prowadzenie nart w skrêcie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • QUARTZ + XT12 Ti
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Precyzyjne kierowanie

  Łagodny

  Terenowe tłumienie

  Najbardziej wszechstronne narty z naszej damskiej kolekcji Frontside. Nowy model Quartz to pe³na kontrola, pewnoœæ i skrêtnoœæ na potrzeby jazdy w ka¿dym terenie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • BAMBOO + Z10 Ti W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Żywotność

  Niezawodne

  Stabilność

  Dynamiczne narty all mountain dla kobiet. Bamboo to solidne i wszechstronne narty zaprojektowane dla pañ lubi¹cych jazdê poza wyznaczonymi trasami i eksploruj¹cych wy¿sze partii gór.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • LAVA + L10 W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  All Terrain

  Trzymanie krawędzi

  Stabilność

  Sprawdzona wiarygodnoœæ w po³¹czeniu z technologicznymi innowacjami – Lava to solidne narty na trasê, o wszechstronnoœci pozwalaj¹cej wyjechaæ na nich w teren.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • PURE WHITE + L10 W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wybacza błędy

  Przewidywalna

  Stabilność

  Lekkoœæ, przewidywalnoœæ i wybaczanie b³êdów – Pure White to narty, które dodadz¹ Ci pewnoœci i u³atwi¹ skuteczn¹ jazdê.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • LAGOON + L10 W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  All Mountain

  Łagodny

  Uniwersalność

  Spokój, relaks, wygoda. Lagoon to dodaj¹ce pewnoœci i gwarantuj¹ce ³atwoœæ oraz przyjemne wra¿enia z jazdy narty dla kobiet.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

WYŚCIG

Więcej informacji
Połączenie potwornie skutecznego trzymania krawędzi i przyspieszenia z intuicyjnym inicjowaniem skrętów - narty te umożliwiają wybranie preferowanego promienia skrętu i zapewniają moc, aby stanąć na najwyższym stopniu podium.
 • X-RACE + RACE PLATE XX
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Przyśpieszenie

  Precyzja

  Reagujące

  Nowe podejœcie do technologii on-piste. X-Race ³¹cz¹ konstrukcjê nart z Pucharu Œwiata z intuicyjnoœci¹ i progresywnym kszta³tem, pozwalaj¹c narciarzom dopasowaæ narty do preferowanej szybkoœci jazdy i promienia skrêtu.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Jeżeli Państwa rozmiar nie jest już dostępny, proszę podać swój email na stronie produktu. Otrzymają Państwo powiadomienie, gdy tylko będzie on ponownie dostępny.Proszę o powiadomienie mnie mailem, gdy produkt znów będzie dostępny
 • OMÓW Z EKSPERTEM
  DS. PRODUKTÓW

  Nasi eksperci służą pomocą w doborze właściwego produktu do indywidualnych potrzeb i chętnie udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

  Eksperci salomon

  Skontaktuj się z nami

  Możesz także skontaktować się z ekspertem telefonicznie pod numerem +48 12 3494735 (połączenia bezpłatne na terenie Francji, Niemiec i Hiszpanii

 • GWARANCJA ZADOWOLENIA LUB ZWROT KOSZTOW !

  Jeżeli nie jesteś zadowolony z zakupu, po prostu odeślij zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty dostawy w naszym magazynie w Belgii. Towary należy zwrócić w wyznaczonym terminie w stanie nienaruszonym i kompletnym. Towar nie może nosić śladów użycia (ani prania lub noszenia) i powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu w dobrym stanie. W przypadku zwrotu towaru z powodu uszkodzenia produktu lub jego niezgodności z zamówieniem skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem +48 12 349-47-35 dostępnym w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, aby otrzymać zwrot kosztów wysyłki.  Kontynuuj zakupy
 • RETOURS PRODUITS

  Dès réception de votre commande, vous disposez d’un délai de 15 jours pour nous retourner le produit qui ne vous conviendrait pas. Les frais d’envoi et de retour seront alors à votre charge.

  Kontynuuj zakupy
 • BEZPŁATNA DOSTAWA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na stronie Salomon.com standardowa dostawa jest bezplatna dla wszystkich zamówien.

  Standardowa dostawa – 72 godziny

  Wszystkie zamówienia zlozone przed 15:00 zostana dostarczone przez UPS w ciagu 3 dni roboczych.

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  CHCESZ PRZYSPIESZYC DOSTAWE?

  Wybierz ekspresowa dostawe 24-godzinna – 90 zl

  Jesli chcesz otrzymac produkty szybciej, na etapie finalizacji, zanim zatwierdzisz zamówienie, wybierz dostawe ekspresowa. Wszystkie zamówienia zlozone przed 15:00 zostana dostarczone przez UPS nastepnego dnia (24 godziny).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Kontynuuj zakupy
 • GWARANCJA JAKOŚCI SALOMON

  Wszystkie nasze produkty są objęte następującą gwarancją jakości:

  3 Yrs

  kurtka ski i spodnie ski

  2 Yrs

  dla innych produktów

  Kontynuuj zakupy