Freeski

Hike & Ride

Więcej informacji
Od szybkiej, karvingowej jazdy, po wędrówki górskimi grzbietami w poszukiwaniu dziewiczego puchu – wygodne przełączenie trybu „jazdy” na funkcję „podejścia” sprawia, że buty te są jak omnibus: we wszystkim genialne! Opatentowany system Salomona Walk to Ride oraz konstrukcja Twinframe zapewniają niezwykłą efektywność i komfort, niezbędną we wszystkich miejscach, w których masz zamiar jeździć na nartach.
 • Quest Max BC 120
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wygodny przełącznik Hike & ride

  Lżejsza wersja freeride'owych butów

  Możliwość chodzenia

  Buty dla wymagaj¹cych freeriderów, którym zale¿y przede wszystkim na efektywnoœci podczas zjazdu. Quest BC 120 zapewnia fantastyczne podparcie ³ydki i doskona³y boczny przekaz si³. Aby u³atwiæ podchodzenie, model wyposa¿ono w bardzo lekkie skorupy i cholewkê o du¿ej ruchomoœci - a¿ do 44°.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • QUEST MAX 130
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Komfort

  Najmocniejsze freeride'owe buty

  Buty all mountain dla zaawansowanych, mocnych narciarzy, chc¹cych w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci narciarskie oœrodka. Quest Max 130 ³¹czy technologiê Twinframe z wê¿sz¹ skorup¹ 98 mm i sztywnym plastikiem. Docieraj dalej!

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • QUEST MAX 110
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Komfort

  Najmocniejsze freeride'owe buty

  Zaawansowany but all mountain z technologi¹ Twinframe i systemem Hike & Ride, dziêki któremu dotrzesz wszêdzie tam, gdzie ukryty jest najlepszy puch i najciekawszy teren.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Quest Pro TR 110
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Komfort

  Niska waga

  Możliwość chodzenia

  Quest Pro TR 110 to buty dedykowane dynamicznym freeriderom nieustannie poszukuj¹cym dziewiczego puchu. Model ³¹czy lekkoœæ i udogodnienia touringowe ze œwietnymi w³aœciwoœciami zjazdowymi i doskona³ym trzymaniem stopy.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Big Mountain

Więcej informacji
Ze swoimi możliwościami przenoszenia energii oraz wsparciem typowym dla butów zawodniczych, Ghost jest stworzony, aby wzbudzić pewność siebie podczas jazdy typu big mountain, w najtrudniejszych warunkach. Dwie duże klamry zapewniają możliwość szybkiego zapięcia nawet w niekorzystnych do tego miejscach, amortyzacja umożliwia pewne lądowanie w nierównym terenie, a przyczepność jest gwarantowana również na odcinku pomiędzy nakładkami podeszwy. Buty Ghost są wybierane przez freeskiingowych herosów na całym świecie.
 • Ghost 130
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Amoryzacja

  Efektywność

  Puch i skocznie

  Doskona³e po³¹czenie dynamiki i reaktywnoœci butów zawodniczych z amortyzacj¹ skutecznie chroni¹c¹ stawy podczas skoków i jazdy w zró¿nicowanym terenie - Ghost to idealny wybór dla agresywnie je¿d¿¹cych freeriderów.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Ghost 110
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Amoryzacja

  Efektywność

  Puch i skocznie

  Doskona³e po³¹czenie dynamiki i reaktywnoœci butów zawodniczych z amortyzacj¹ skutecznie chroni¹c¹ stawy podczas skoków i jazdy w zró¿nicowanym terenie - Ghost to idealny wybór dla agresywnie je¿d¿¹cych freeriderów.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Park & Pipe

Więcej informacji
Oryginalne i nadal kultowe - buty Salomona Park and Pipe ewoluowały, aby zapewnić więcej komfortu oraz skuteczniejsze tłumienie wstrząsów - możesz więc teraz, bez najmniejszych wątpliwości, dać z siebie więcej.
 • Ghost FS 90
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Amoryzacja

  System sznurowania

  Precyzja

  Buty wzorowane na prze³omowym modelu Salomon SPK. Udoskonalona precyzja i maksymalna amortyzacja.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Ghost FS 80
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Amoryzacja

  Dodatkowo wyściełany spoiler

  Precyzja

  Buty wzorowane na prze³omowym modelu Salomon SPK. Udoskonalona precyzja i maksymalna amortyzacja.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

All Mountain

Piste

Więcej informacji
Wstępnie kształtowane buty wewnętrzne oraz indywidualnie dopasowywane skorupy, w połączeniu ze sprawdzoną, zjazdową efektywnością produktów Salomona, gwarantują świetną jazdę na nartach, już od pierwszej założenia butów na nogi.
 • X Pro 130
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Indywidualne dopasowanie skorupy

  Oversized pivot

  Wstępnie profilowany but wewnętrzny 3D

  Zaawansowana technologia Twinframe odpowiada za p³ynny boczny przekaz si³. Specjalna konstrukcja skorupy i but wewnêtrzny 3D Pro z mo¿liwoœci¹ indywidualnego dopasowania to z kolei gwarancja pe³nego komfortu przez ca³y dzieñ. Jeœli dodamy do tego fantastyczne w³aœciwoœci zjazdowe, stanie siê jasne, ¿e X Pro 120 to idealne buty all mountain dla agresywnych riderów.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X Pro 120
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Indywidualne dopasowanie skorupy

  Oversized pivot

  Wstępnie profilowany but wewnętrzny 3D

  Zaawansowana technologia Twinframe odpowiada za p³ynny boczny przekaz si³. Specjalna konstrukcja skorupy i but wewnêtrzny z mo¿liwoœci¹ indywidualnego dopasowania to z kolei gwarancja pe³nego komfortu przez ca³y dzieñ. X Pro 120 to œwietne buty all mountain dla agresywnych riderów.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X Pro 110
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Indywidualne dopasowanie skorupy

  Oversized pivot

  Wstępnie profilowany but wewnętrzny 3D

  Technologia Twinframe i konstrukcja Oversized Pivot zapewniaj¹ optymalny przekaz si³, a skorupa 360° Custom Shell i but wewnêtrzny 3D Custom Pro gwarantuj¹ najlepsze dopasowanie i doskona³e trzymanie stopy i ³ydki. Doskona³y wybór dla narciarzy all mountain.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X Pro 100
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Indywidualne dopasowanie skorupy

  Oversized pivot

  Wstępnie profilowany but wewnętrzny 3D

  Technologia Twinframe i konstrukcja Oversized Pivot zapewniaj¹ optymalny przekaz si³, a skorupa 360° Custom Shell i but wewnêtrzny 3D gwarantuj¹ pe³ne dopasowanie i doskona³e trzymanie stopy i ³ydki. Œwietny wybór dla narciarzy all mountain.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X Pro 90
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Niska waga

  Oversized pivot

  Wstępnie profilowany but wewnętrzny 3D

  Technologia Twinframe i but wewnêtrzny o konstrukcji 3D gwarantuj¹ komfort od momentu za³o¿enia butów do ostatniego zjazdu.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X Pro 80
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Niska waga

  Oversized pivot

  Wstępnie profilowany but wewnętrzny 3D

  Technologia Twinframe i but wewnêtrzny o konstrukcji 3D gwarantuj¹ komfort od momentu za³o¿enia butów do ostatniego zjazdu.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • MISSION 60
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Komfort

  Sport

  Ciepło

  Mission to niezawodne, wybaczaj¹ce b³êdy buty dedykowane narciarzom rekreacyjnym. Gwarancja ciep³a i komfortu.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Backside

Więcej informacji
Świetnie dopasowane, doskonała izolacja cieplna oraz system Salomona Hike & Ride – to najwłaściwszy wybór, jaki możesz zrobić szykując się do kolejnych przygód.
 • Quest Pro 130
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Indywidualne dopasowanie skorupy

  Niska waga

  Efektywność

  Hybrydowe buty z najwy¿szej pó³ki, dedykowane dynamicznie je¿d¿¹cym narciarzom backcountry. Quest Pro 130 s¹ lekkie, maj¹ bardzo du¿y zakres ruchomoœci cholewki, mo¿liwoœæ pe³nego dopasowania, a do tego fantastyczne w³aœciwoœci zjazdowe - nic dodaæ, nic uj¹æ.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Quest Pro 110
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Indywidualne dopasowanie skorupy

  Niska waga

  Efektywność

  Nowy model Quest Pro 110 jest lekki, ma bardzo du¿y zakres ruchomoœci cholewki, mo¿liwoœc pe³nego dopasowania, a do tego fantastyczne w³aœciwoœci zjazdowe - idealne buty dla dynamicznych narciarzy backcountry.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • Quest Pro 90
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Niska waga

  Efektywność

  Wstępnie profilowany but wewnętrzny 3D

  Lekkoœæ, szeroki zakres ruchomoœci cholewki i sprawdzona skutecznoœæ podczas zjazdu - Quest Pro 90 to œwietny wybór dla narciarzy all mountain, którzy lubi¹ równie¿ narciarskie wycieczki.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • QUEST ACCESS 90
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Komfort

  Wygodny

  Ułatwiają chodzenie

  Lekkie, ciep³e i bardzo wygodne buty. £atwe w zak³adaniu, bardzo wygodne podczas chodzenia. Gwarantuj¹ poczucie ciep³a i komfort jazdy. Spe³ni¹ oczekiwania ka¿dego narciarza.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • QUEST ACCESS 80
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Komfort

  Wygodny

  Ułatwiają chodzenie

  Lekkie, ciep³e i wygodne damskie buty gwarantuj¹ce komfort podczas chodzenia i jazdy na nartach. £atwe w zak³adaniu i bardzo ciep³e. Spe³ni¹ oczekiwania ka¿dego narciarza.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • QUEST ACCESS 70
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Komfort

  Wygodny

  Ułatwiają chodzenie

  Wygodne, lekkie buty all mountain, w konstrukcji których zastosowano technologiê Magnesium Backbone. Gwarantuj¹ najwy¿sz¹ efektywnoœæ jazdy i wygodê podczas chodzenia.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Wyścig

Więcej informacji
Czysta moc, czysta precyzja i czysty transfer energii – niezbędny zestaw, by wykonać najbardziej czyste i najszybsze skręty, jakie można sobie wyobrazić.
 • X LAB 130
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Energia

  Precyzja

  Stabilność

  Najnowsza wersja znanych butów zawodniczych Salomona. Zaprojektowane z myœl¹ o mocy, precyzji i stabilnoœci podczas jazdy w najtrudniejszych warunkach.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X Lab 110
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Energia

  Precyzja

  Stabilność

  But zawodniczy z najwy¿szej pó³ki, zaprojektowany we wspó³pracy z alpejczykami z Pucharu Œwiata. X Lab 110 to bardziej miêkka wersja dla l¿ejszych narciarzy preferuj¹cych bardziej podatny flex.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X MAX 130
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Oversized pivot

  Efektywność

  Energia

  Buty zawodnicze z najwy¿szej pó³ki. Technologia Twinframe, maksymalna kontrola, pe³na moc i perfekcyjny przekaz si³ podczas jazdy po trasie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X MAX 120
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Oversized pivot

  Efektywność

  Energia

  Zaawansowane buty zawodnicze z technologi¹ Twinframe. Maksymalna kontrola, pe³na moc i perfekcyjny przekaz si³ podczas jazdy po trasie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Jeżeli Państwa rozmiar nie jest już dostępny, proszę podać swój email na stronie produktu. Otrzymają Państwo powiadomienie, gdy tylko będzie on ponownie dostępny.Proszę o powiadomienie mnie mailem, gdy produkt znów będzie dostępny
 • OMÓW Z EKSPERTEM
  DS. PRODUKTÓW

  Nasi eksperci służą pomocą w doborze właściwego produktu do indywidualnych potrzeb i chętnie udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

  Eksperci salomon

  Możesz także skontaktować się z ekspertem telefonicznie pod numerem +48 12 3494735 (połączenia bezpłatne na terenie Francji, Niemiec i Hiszpanii

 • GWARANCJA ZADOWOLENIA LUB ZWROT KOSZTOW !

  Jeżeli nie jesteś zadowolony z zakupu, po prostu odeślij zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty dostawy w naszym magazynie w Belgii. Towary należy zwrócić w wyznaczonym terminie w stanie nienaruszonym i kompletnym. Towar nie może nosić śladów użycia (ani prania lub noszenia) i powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu w dobrym stanie. W przypadku zwrotu towaru z powodu uszkodzenia produktu lub jego niezgodności z zamówieniem skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem +48 12 349-47-35 dostępnym w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, aby otrzymać zwrot kosztów wysyłki.  Kontynuuj zakupy
 • GWARANCJA ZADOWOLENIA LUB ZWROT KOSZTOW ! !

  Jeżeli nie jesteś zadowolony z zakupu, po prostu odeślij zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty dostawy w naszym magazynie w Belgii.. Towary należy zwrócić w wyznaczonym terminie w stanie nienaruszonym i kompletnym. Towar nie może nosić śladów użycia (ani prania lub noszenia) i powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu w dobrym stanie. W przypadku zwrotu towaru z powodu uszkodzenia produktu lub jego niezgodności z zamówieniem skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem +48 12 349-47-35 dostępnym w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, aby otrzymać zwrot kosztów wysyłki.

  Kontynuuj zakupy
 • BEZPŁATNA DOSTAWA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na stronie Salomon.com standardowa dostawa jest bezplatna dla wszystkich zamówien.

  Standardowa dostawa – 72 godziny

  Wszystkie zamówienia zlozone przed 15:00 zostana dostarczone przez UPS w ciagu 3 dni roboczych.

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  CHCESZ PRZYSPIESZYC DOSTAWE?

  Wybierz ekspresowa dostawe 24-godzinna – 90 zl

  Jesli chcesz otrzymac produkty szybciej, na etapie finalizacji, zanim zatwierdzisz zamówienie, wybierz dostawe ekspresowa. Wszystkie zamówienia zlozone przed 15:00 zostana dostarczone przez UPS nastepnego dnia (24 godziny).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Kontynuuj zakupy
 • GWARANCJA JAKOŚCI SALOMON

  Wszystkie nasze produkty są objęte następującą gwarancją jakości:

  3 Yrs

  kurtka ski i spodnie ski

  2 Yrs

  dla innych produktów

  Kontynuuj zakupy