• Gratis bezorging

  • Niet goed, geld terug

  • +31 20 655 14 60

Privacy

SALOMON ZET ZICH IN VOOR HET BESCHERMEN VAN UW PRIVACY

Salomon hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving. Wij hopen dat dit Privacybeleid ("Policy") u helpt te begrijpen wat voor informatie wij verzamelen in verband met onze producten en diensten en hoe wij deze informatie verwerken. Met de term "persoonsgegevens" worden in deze Policy steeds gegevens bedoeld betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. "Salomon" verwijst naar Salomon SAS te Frankrijk, met inbegrip van haar filialen en dochterondernemingen, alsmede Amer Sports Corporation groepsmaatschappijen (ook wel aangeduid als "wij", "ons" of "onze").

Deze Policy is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld in verband met producten en diensten die worden aangeboden door Salomon of in verband met enige andere interactie met ons waarbij via een link of op een andere manier naar deze Policy wordt verwezen, bijvoorbeeld in verband met onze producten en accessoires, websites (met inbegrip van mobiele websites), applicaties en andere (veelal elektronische) diensten van Salomon, alsmede andere diensten zoals klantenservice en garantie, klantevenementen of promoties en campagnes.

Wij kunnen aanvullende of gewijzigde privacy informatie verschaffen in verband met een bepaald Salomon product of dienst. Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleert die privacy informatie boven dit Policy. Onze producten of diensten kunnen links bevatten naar websites van andere bedrijven en diensten van derden die een eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan het privacy beleid van deze derden te raadplegen. Salomon is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van de diensten van die derden.

Door het gebruik van de website en/of door het invoeren van persoonsgegevens bij Salomon en/of door te klikken op "Ik geef toestemming", afhankelijk van de website, dienst of applicatie die u gebruikt, geeft u uitdrukkelijk uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals beschreven in deze Policy. Als u niet akkoord gaat met deze Policy, maak dan geen gebruik van deze website, of verstrek Salomon dan geen persoonsgegevens of verleen uw toestemming niet op andere wijze.

VERZAMELING VAN UW GEGEVENS.

We verzamelen uw persoonsgegevens gewoonlijk wanneer u een aankoop doet, gebruik maakt van of u registreert voor onze diensten, deelneemt aan een promotionele actie of campagne of anderszins met ons communiceert. We streven ernaar om uw persoonsgegevens alleen met uw medeweten of toestemming te verzamelen. Hieronder staan voorbeelden van de categorieën gegevens die wij verzamelen.

• Technische informatie. Meestal kunt u onze websites bezoeken of gebruik maken van onze producten of diensten zonder ons te hoeven vertellen wie u bent. Echter, bepaalde technische gegevens worden verzameld als standaard onderdeel van uw gebruik van onze diensten. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw IP-adres, toegangstijden, de verwijzende websites, pagina's die u bezoekt, de links die u gebruikt, de reclamebanners en andere inhoud die u bekijkt, informatie over uw apparatuur en andere technische gegevens die uw browser ons verschaft of gegevens die anderszins zijn verzameld met betrekking tot bepaalde producten of diensten. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of anderszins communiceert met ons via telecommunicatienetwerken, kan bepaalde aanvullende informatie, zoals uw mobiele telefoonnummer, aan ons worden doorgegeven als standaard onderdeel van deze communicatie door de telecommunicatie-exploitant. Zie verder ook het onderdeel "Gebruik van Cookies en Web Beacons" hieronder.

• Informatie die u ons verstrekt. Wanneer u zich registreert voor onze diensten, een aankoop doet, deelneemt aan een promotionele actie of anderszins communiceert met ons, kunnen wij u vragen ons te voorzien van informatie, zoals uw naam, e-mailadres, huisadres, alsmede gebruikersnamen, wachtwoorden en andere dergelijke gegevens die worden gehanteerd om gebruikers te authenticeren en om hun handelingen te valideren of om u te kunnen voorzien van de producten en diensten die u aangevraagd heeft of om met u te kunnen communiceren. Tevens kan het zijn dat u informatie uploadt, zoals locatie, routing informatie, en foto's.

• We kunnen demografische verzamelen zoals uw leeftijd, geslacht, postcode en taalvoorkeuren. We kunnen ook andere informatie die u ons verschaft, verzamelen, zoals uw toestemmingen, voorkeuren en feedback, informatie met betrekking tot uw apparatuur en andere vergelijkbare informatie die u ons verstrekt. Houd er rekening mee dat bepaalde niet-identificeerbare informatie van u identificeerbaar kan worden indien u ons persoonsgegevens verstrekt. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen wij ook bepaalde persoonsgegevens verkrijgen van data warehousing bedrijven en andere publiek beschikbare bronnen. Bij sommige van onze diensten kunt u ook informatie van derden invoeren, bijvoorbeeld als u een product bestelt dat u direct naar deze derde wilt verzenden.

• Uw transacties met ons. Wij verzamelen of vragen om informatie met betrekking tot uw aankoop en/of het gebruik van onze producten en/of diensten en uw andere communicaties met ons. Dergelijke informatie kan bijvoorbeeld omvatten: details over uw vragen of verzoeken, de geleverde producten of diensten (met inbegrip van de leveringsgegevens), financiële gegevens (inclusief betalingen, creditcardgegevens, factuuradres, kredietcontroles en andere financiële informatie), details van de overeenkomst tussen u en Salomon, verslagen van contacten en communicatie, informatie en gegevens met betrekking tot de content die u aan ons heeft verstrekt en andere vergelijkbare transactie-informatie. Wij kunnen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, uw communicatie met de klantenservice of andere contactpunten vastleggen. Bepaalde diensten kunnen het gebruik van uw locatiegegevens omvatten. Echter, het gebruik van uw locatiegegevens voor dergelijke diensten is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming, die wij dienen te verkrijgen voor elke dienst.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

SALOMON verwerkt uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in deze Policy en/of aanvullende dienst specifieke informatie over privacy. Houd er rekening mee dat één of meer doeleinden tegelijkertijd van toepassing kunnen zijn.

• Levering van producten en diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om aan uw verzoeken te voldoen, uw bestelling te verwerken of indien dit anderszins nodig kan zijn om enige overeenkomst tussen Salomon en u uit te voeren of af te dwingen, om de functionaliteit en veiligheid van onze producten en diensten te verzekeren, om u te identificeren en om fraude en ander misbruik te onderzoeken en te voorkomen.

• Ontwikkeling van producten en diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de ontwikkeling van onze producten en/of diensten. Echter, meestal gebruiken wij alleen geaggregeerde en statistische gegevens voor ontwikkeling van onze producten en diensten. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens gebruiken om ons aanbod te personaliseren en om u te voorzien van voor u relevante diensten. Dit kan bijvoorbeeld door aanbevelingen te doen of op u afgestemde content en advertenties weer te geven op onze website. Wij kunnen persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met uw gebruik van een bepaald Salomon product en/of dienst combineren met andere persoonsgegevens die we van u hebben, tenzij die persoonsgegevens voor een ander doel verzameld zijn. Wij kunnen geaggregeerde en statistische gegevens creëren op basis van uw persoonsgegevens.

• Communicatie met u en marketing. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om informatie te verstrekken over onze producten en/of diensten die u gebruikt, of om contact met u op te nemen voor klanttevredenheidsonderzoek. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketing- en onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld marktonderzoek. Verder kunnen wij, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, contact met u opnemen om u te informeren over nieuwe producten, diensten of promotieacties. Ook kunnen sommige van onze producten en diensten worden gebruikt om producten en diensten van andere bedrijven te promoten. Echter, Salomon verstrekt uw persoonsgegevens niet aan deze bedrijven zonder uw voorafgaande toestemming.

Het delen van uw persoonsgegevens

Wij zullen persoonsgegevens niet verkopen, uitlenen, verhuren of anderszins verstrekken aan derde partijen, tenzij hieronder anders is aangegeven.

• Toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens alleen dan aan niet in deze Policy genoemde derden verstrekken, indien wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen. Uw toestemming kan, afhankelijk van de dienst, uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verstrekt. Indien u bijvoorbeeld uw persoonsgegevens invoert en openbaart in onze gebruikersgroepen, zullen deze handelingen worden opgevat als het verlenen van uw toestemming voor deze verwerking.

• Amer Sports Corporation groepsmaatschappijen en geautoriseerde derde partijen. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen binnen Amer Sports Corporation groepsmaatschappijen en hun dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoopmaatschappijen van Amer Sports Corporation of geautoriseerde derde partijen die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Amer Sports Corporation voor de doeleinden beschreven in deze Policy, zoals bijvoorbeeld technische en logistieke dienstverlening. Het is deze derde partijen niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden, en wij eisen dat zij in overeenstemming met deze Policy handelen en passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Amer Sports Corporation bestaat momenteel uit de merkmaatschappijen, hun dochtermaatschappijen en gelieerde bedrijven zoals genoemd op www.amersports.com

• Internationale doorgifte. Onze producten en diensten kunnen worden geleverd met behulp van middelen en servers die zich in verschillende landen over de wereld bevinden. Gelet hierop kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar andere landen dan het land waar u gebruik maakt van onze diensten, met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze andere landen hebben mogelijk geen specifieke privacywetgeving of afwijkende regels inzake bescherming van persoonsgegevens, zoals de Verenigde Staten. In die gevallen zorgen wij ervoor dat er een juridische basis is voor deze doorgifte en dat er sprake is van een adequate bescherming voor uw persoonsgegevens zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van EU Modelovereenkomsten die goedgekeurd zijn door de betrokken autoriteiten (voor zover vereist) en door het vereisen van andere passende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

• Verplichte informatieverstrekking. Dwingend recht kan ons verplichten om uw persoonsgegevens aan bepaalde autoriteiten of andere derden te verstrekken, bijvoorbeeld aan politie of justitie in landen waar wij of derden partijen namens ons actief zijn. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens verstrekken of anderszins verwerken in overeenstemming met toepasselijke wetgeving om de gerechtvaardigde belangen van Salomon te verdedigen, bijvoorbeeld in civiele procedures of strafzaken.

• Fusies en overnames. Als we besluiten tot verkoop, aankoop, fusie of het anderszins reorganiseren van onze bedrijven in bepaalde landen, kan dit betekenen dat persoonsgegevens worden geopenbaard aan potentiële of daadwerkelijke kopers en hun adviseurs, of dat wij persoonsgegevens ontvangen van verkopers en hun adviseurs.

Het verzamelen van de gegevens van minderjarigen

Het is niet de bedoeling van Salomon om enige informatie te verzamelen of enige transactie aan te gaan met personen onder de leeftijd van 16 jaar. Onze databases kunnen evenwel persoonsgegevens van personen onder de leeftijd van 13 jaar bevatten, omdat het niet altijd mogelijk is de precieze leeftijd van de gebruiker vast te stellen. Wij behouden ons het recht voor om de dienst te blokkeren voor personen jonger dan 13 jaar.

Het is beleid van Salomon om minderjarigen (waarbij de leeftijd van minderjarigen wordt bepaald door het lokale recht van uw land van verblijf) te verzoeken om zonder toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger geen aankopen te doen of rechtshandelingen te verrichten met betrekking tot onze producten en diensten, tenzij anders toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving.

Datakwaliteit

Wij ondernemen alle redelijke stappen om de persoonsgegevens die wij bezitten correct en up-to-date te houden en om verouderde of anderszins onjuiste of onnodige persoonsgegevens te verwijderen.

Aangezien bepaalde Salomon producten en diensten het mogelijk maken om zelf uw profiel te beheren, raden wij u aan uw persoonsgegevens van tijd tot tijd te bekijken om te controleren of deze correct en up-to-date zijn. Vergeet niet dat het uw verantwoordelijkheid is om ons te voorzien van de juiste gegevens en om uw persoonsgegevens bij te werken bij eventuele veranderingen.

Beveiliging

Salomon neemt passende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter voorkoming en beperking van risico's gerelateerd aan de verstrekking van persoonsgegevens.

Dergelijke maatregelen omvatten, waar passend, het gebruik van firewalls, beveiligde server faciliteiten, encryptie, implementatie van geschikte beheerssystemen en -processen voor toegangsrechten, zorgvuldige selectie van bewerkers en andere technisch en commercieel redelijke maatregelen om voor uw persoonsgegevens een passende bescherming te bieden tegen ongeoorloofd gebruik en openbaring. In voorkomend geval kunnen we ook back-ups maken en gebruiken we andere middelen om schade of vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als een bepaald deel van een Salomon website online transacties ondersteunt, gebruiken we een standaard beveiligingsmaatregel, zoals "Secure Sockets Layer" ("SSL"), om de vertrouwelijkheid en veiligheid van online transacties te beschermen.

Gebruik van Cookies en Web Beacons

Wanneer u een Salomon website bezoekt, kan informatie op uw computer worden geplaatst zodat we uw computer herkennen. Dit gebeurt in de vorm van een tekstbestand, ook wel bekend als een " cookie". Ons cookiegebruik is bedoeld om u van baat te zijn, bijvoorbeeld zodat u niet steeds uw wachtwoord tijdens een sessie hoeft in te voeren of items steeds opnieuw in uw winkelwagentje hoeft te plaatsen indien u de transactie niet voltooit in een enkel bezoek. Cookies worden ook gebruikt voor het analyseren van uw websiteverkeer en voor demografische profilering, zodat we onze diensten kunnen verbeteren.

Salomon kan gebruik maken van zogenaamde web beacons (of "pixel tags") voor een aantal websites. Dat doen we echter niet om individuele gebruikers persoonlijk te identificeren. Web beacons zijn meestal grafische afbeeldingen die worden geplaatst op een website en worden gebruikt om bezoekers op een website te tellen en/of toegang te verkrijgen tot bepaalde cookies. Deze informatie wordt gebruikt om onze diensten te verbeteren. Web beacons verzamelen normaliter geen andere informatie dan wat je browser ons toont als een standaardonderdeel van enige internet communicatie. Als u cookies uitschakelt, zal de web beacon niet meer in staat zijn om uw specifieke activiteiten te volgen. De web beacon kan echter nog steeds informatie van het bezoek verzamelen van uw IP-adres, maar deze informatie is niet langer uniek.

Als u geen cookies wenst te ontvangen, of wilt worden gewaarschuwd voordat ze worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw web browser, indien uw browser dat toelaat. Houdt u er rekening mee dat als cookies zijn uitgeschakeld, u wellicht niet in staat bent om bepaalde delen van onze websites te bekijken. Sommige van onze zakelijke partners, wiens content verwijst naar onze websites of naar wiens content onze websites verwijzen, kunnen ook gebruik maken van cookies of web beacons. We hebben echter geen toegang tot of controle op deze cookies.

Uw rechten

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u bewaren, of indien u uw (incomplete, onjuiste of achterhaalde) gegevens wilt aanvullen, corrigeren, anonimiseren of verwijderen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. U kunt deze contactgegevens ook gebruiken indien u wilt dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor het verzenden van promotiemateriaal of direct marketing of voor het verrichten van marktonderzoek of indien er andere zwaarwegende juridische gronden zijn om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Voornoemde rechten kunt u uitoefenen voor zover van toepassing en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In sommige gevallen, met name als u wilt dat wij uw persoonsgegevens verwijderen of de verwerking ervan staken, kan dit ook betekenen dat wij niet langer in staat zijn om onze diensten aan u te verstrekken. Wij raden u aan gebruik te maken van de beschikbare mogelijkheden voor profielbeheer voor de bovengenoemde doeleinden, aangezien deze hulpmiddelen u vaak direct toegang verschaffen tot uw persoonsgegevens en u in staat stellen deze effectief te beheren.

Houdt u er rekening mee dat Salomon u mogelijk dient te identificeren en u om aanvullende informatie moet vragen om te kunnen voldoen aan eventuele verzoeken als hierboven beschreven. Houdt u er ook rekening mee dat de toepasselijke wetgeving beperkingen en andere bepalingen kan bevatten met betrekking tot de bovengenoemde rechten.

Onze contactgegevens.

Salomon France, is de verantwoordelijke van uw persoonsgegevens in de zin van de Franse Privacywet- en regelgeving.

Voor vragen over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met Legal:

SALOMON SAS Afdeling Legal Lieu dit Les Croiselets 74370 METZ TESSY Frankrijk

Toepasselijk recht

Op dit Privacy Policy is Frans recht van toepassing. Wijzigingen in deze Policy

Salomon kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Policy. Salomon kan tevens op elk moment met of zonder kennisgeving de toegankelijkheid van haar websites veranderen, wijzigen of intrekken.

HEEFT U EEN VRAAG?

Krijg advies van een productexpert van Salomon

Spreken met een productdeskundige

GRATIS LEVERING

Uw bestelling wordt gratis bij u thuis afgeleverd

Meer

NIET GOED, GELD TERUG !

U heeft 14 dagen om uw bestelling te retourneren

Meer

DE KWALITEITSGARANTIE VAN SALOMON

Op al onze producten geldt een kwaliteitsgarantie van 2 tot 3 jaar. (afhankelijk van het product)

Meer
top