S-LAB

BATOHY

Dozvědět se více
Noste svoje bìžecké vybavení prakticky a stylovì.
 • S-LAB SENSE ULTRA SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Batoh navržený pro získání maximální stability a minimální hmotnosti. Umožní vám mít u sebe dostateènou hydrataci a všechny vaše nezbytnosti pro ultra vytrvalostní závody, a pøitom váží pouhých 80 gramù. Materiály použité pøi jeho výrobì jsou natolik jemné a prodyšné, že vám umožní nosit ho doslova pøímo na kùži.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SENSE SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Batoh navržený pro získání maximální stability a minimální hmotnosti. Umožní vám mít u sebe dostateènou hydrataci pro kratší vytrvalostní závody a pøitom váží pouhých 80 gramù. Materiály použité pøi jeho výrobì jsou natolik jemné a prodyšné, že vám umožní nosit ho doslova pøímo na kùži.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB ADV SKIN3 12SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Nejnovìjší verze osvìdèeného Salomon batohu, který je známý pro svùj jedineèný støih, skvìle obepínající vaše tìlo a zajišující výbornou stabilitu. Toto nové provedení je o 30 % lehèí než jeho pùvodní verze a díky použití lepších materiálù snižuje možnost odìru pokožky. Batoh je vybaven dvìma lahvièkami v pøední èásti, obalem na vak s vodou, a propracovanìjšími kapsami a zipy. Díky svým technickým vlastnostem je ideální pro delší vytrvalostní závody.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB ADV SKIN3 5SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Nejnovìjší verze osvìdèeného Salomon batohu, který je známý pro svùj jedineèný støih, skvìle obepínající vaše tìlo a zajišující výbornou stabilitu. Toto nové provedení je o 30 % lehèí než jeho pùvodní verze a díky použití lepších materiálù snižuje možnost odìru pokožky. Batoh je vybaven dvìma lahvièkami v pøední èásti, obalem na vak s vodou, a propracovanìjšími kapsami a zipy. Díky svým technickým vlastnostem je ideální pro delší vytrvalostní závody.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

OPASEK A DRŽÁK NA LÁHVE

Dozvědět se více
Praktické øešení pro uskladnìní vašich nezbytností a hydratace. Naše bederní pásy jsou vyrobeny z materiálù pøíjemných k pokožce zùstanou na svém místì i pøi bìhu na technických tratích, a nebudou vás tlaèit ani døít.
 • S-LAB ADVANCED SKIN 3 BELT SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Extrémnì lehký bederní pás vhodný pro dlouhé a intenzivní závody, navržený ve spolupráci s našimi atlety. Spolehlivì se pøizpùsobí vašemu tìlu, èímž dochází k eliminaci jeho samovolného pohybování nebo pøetáèení, a je dostateènì velký, aby zajistil náhradní vrstvu obleèení, energetické tyèinky a dokonce i extra hydrataci.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB ADVANCED SKIN 1 BELT SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Bederní pás navržený ve spolupráci s atlety vìnujícími se intenzivním trail-runningovým závodùm. Je extrémnì lehký, velice dobøe obepne vaše tìlo, takže nedochází k jeho samovolnému pøetáèení zatímco bìžíte, a nabízí pøihrádky v pøední a zadní èásti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

HAND HELD

 • S-LAB SENSE HYDRO SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Rukavice Hydro Sense je nejlehèím øešením zpùsobu hydratace, který Salomon nabízí. Jedná se o jedineènou konstrukci, která spolehlivì obepíná dlaò a je vyrobena z velice pøíjemných a dobøe prodyšných tkanin. Nabízí kompatibilitu s lahvemi o objemu 150 až 500 ml a zajišuje, že nebude docházet k náhodnému vylévání tekutiny. Prodává se v páru vèetnì 1 lahvièky o objemu 250 ml.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

BATOHY

TECHNICKÉ BATOHY

Dozvědět se více
Skvìle padnoucí batohy, které vám umožní mít u sebe všechny vaše nezbytnosti, dostatek hydratace nebo vybavení pro pøespání.
 • ADVANCED SKIN 12 SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Trail-runningový batoh elastického støihu, který je k dostání ve 3 možných velikostech. Obsahuje organizaèní kapsièky v hlavní èásti a je vyroben na základì Sensifit konstrukce, která se vyznaèuje streèovou síovinou, jenž se pøizpùsobí tìlu a zajistí tak bezpeèné upevnìní batohu, aniž by docházelo k nechtìnému odìru kùže èi odìvu. Dodává se s vakem na vodu a je dostateènì objemný, aby uskladnil i další vybavení, které budete potøebovat bìhem delších vytrvalostních závodù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SKIN PRO 14+3 SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Velmi dobøe padnoucí batoh s univerzální kapacitou, poskytující dostatek pohodlí bìhem celodenního bìhání.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SKIN PRO 10+3 SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Velice dobøe padnoucí batoh, který pøináší dostatek pohodlí a možnost rozšíøení objemu. Jedna velikost padne všem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SKIN PRO 3 SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Bìžecký batoh streèového støihu, který zajišuje jedineènou stabilitu a pohodlí. Mùžete si s sebou vzít cokoliv a bìhat se vám bude stále stejnì snadno.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • AGILE? 17
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehký batoh o objemu 17 l, vyrobený ze streèových materiálù, které dobøe obepnou vaše tìlo, a èiní tak batoh ideálním pro støednì dlouhé až dlouhé bìhy, výlety na kolech nebo jiné vysoce aktivní sporty.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • AGILE? 12 SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehký batoh o objemu 12 l, vyrobený ze streèových materiálù, které dobøe obepnou vaše tìlo, a èiní tak batoh ideálním pro støednì dlouhé až dlouhé bìhy, výlety na kolech nebo jiné vysoce aktivní sporty.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • AGILE? 7
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehký, dobøe padnoucí batoh o objemu 5 l, navržený tak, aby vás nikterak neomezoval v pohybu zatímco bìžíte nebo se vìnujete jiným sportovním aktivitám.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

BATOHY NA TRAILOVÝ BĚH

Dozvědět se více
Trail-runningové batohy, které byly navrženy tak, aby vás neomezovaly pøi pohybu, umožòující dobré rozložení hmotnosti, a zajišující pohodlí a snadý pøístup k vašim vìcem.
 • XT WINGS 10+3 VEST M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Pánská vesta, která perfektnì obepne vaše tìlo, èímž zajistí vyrovnané zatížení a zlepší celkovou agilitu bìhem delší bìhù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • TRAIL 20
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Ideální batoh pro jednodenní výlety, èi pro lidi, kteøí bìhají do práce a potøebují tak s sebou nosit extra obleèení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • TRAIL 10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehký 10ti litrový batoh, který pojme všechny vaše nezbytnosti a už vyrazíte na výlet do hor, procházku mìstem nebo si zabìhat.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

BATOHY CITYTRAIL

Dozvědět se více
Batohy, které pojmou veškeré vaše potøebné vybavení, navržené pro každodenní bìh.
 • ELEVATE COMMUTER
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Batoh vhodný pro ty z vás, kdo pøemýšlíte o možnosti výmìny dojíždìní do zamìstnání za bìh. Nabízí dobøe zorganizované úložné prostory na obleèení a další vybavení, a zároveò i polstrovaný vak na laptop. Zásadní ale je, že si zachovává jedineènou stabilitu zatímco bìžíte.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

OPASKY

Dozvědět se více
Bederní pásy, které pojmou veškeré vaše nezbytnosti a dostatek hydratace i pro delší bìhy.
 • SENSIBELT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehká ledvinka s inovovaným nastavitelným pásem, vyrobeným na základì konstrukce Sensifit. Pás umožòuje snadný pøístup k lahvi s vodou a zajišuje pevné usazení ledvinky zatímco bìžíte.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ENERGY BELT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Velice lehká trail-runningová ledvinka, vyrobená na základì konstrukce Sensifit, která bezpeènì pojme dvì 200 ml lahve a další malé pøedmìty.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • TWIN BELT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Polstrovaný bederní pás se snadným pøístupem ke dvìma lahvím, vhodný pro hiking i bìhání.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • HYDRO 45 BELT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Bederní pás poskytující snadný pøístup k vašim vìcem a dostatek pohodlí bìhem dlouhých bìhù. Je vybaven skrytou kapsou a držákem na láhev, který je situován pod úhlem 45°.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • AGILE BELT SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Dobøe padnoucí bederní pás vhodný pro støednì dlouhé bìhy. Umožní vám snadný pøístup k lahvièkám s hydratací i všem vašim nezbytným vìcem, které potøebujete mít u sebe.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

VYBAVENÍ

 • GO-TO-RUN CASE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Jedineèná taška pøes rameno, která vám umožní mít veškeré vaše vìci, potøebné pro bìh, u sebe. Je vybavena dobøe organizovanými a odvìtrávanými kapsami na obleèení a obuv, a kapsami na zip, urèenými pro malé doplòky.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SPORTS BAG S
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Sportovní taška s objemem 40 litrù a samostatnou ventilovanou èástí pro uskladnìní obuvi èi mokrého obleèení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SPORTS BAG XL
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Velká sportovní taška s objemem 63 litrù a samostatnou ventilovanou èástí pro uskladnìní obuvi èi mokrého obleèení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Doplňky

CUSTOM SYSTEM

Dozvědět se více
Pøidejte objem nebo další možnost hydratace vašemu batohu Salomon.
 • CUSTOM FLASK HOLDER
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Odnímatelný držák zajišující snadné pøidání extra lahvièky na gelové nápoje o objemu 200 ml.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • CUSTOM ZIPPED POCKET ?
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Odnímatelná kapsa na zip, která zajišuje extra úložný prostor, a je kompatibilní se všemi batohy èi bederními pásy Salomon.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • CUSTOM EXTRA POCKET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Odnímatelná kapsa, která je kompatibilní s jakýmkoliv Salomon batohem, umožòující pøidání další 3D lahve na vodu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • CUSTOM FRONT POCKET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Odnímatelná pøední kapsa, která vám umožní zvìtšit celkový objem vašeho batohu až o 5 litrù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Držák na láhve

Dozvědět se více
Univerzální lahvièky, které ztrácí svùj objem s množstvím vypité tekutiny, a zabraòují pøelévání vody.
 • S-LAB SENSE HYDRO SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Rukavice Hydro Sense je nejlehèím øešením zpùsobu hydratace, který Salomon nabízí. Jedná se o jedineènou konstrukci, která spolehlivì obepíná dlaò a je vyrobena z velice pøíjemných a dobøe prodyšných tkanin. Nabízí kompatibilitu s lahvemi o objemu 150 až 500 ml a zajišuje, že nebude docházet k náhodnému vylévání tekutiny. Prodává se v páru vèetnì 1 lahvièky o objemu 250 ml.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • PARK HYDRO HANDSET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Hydrataèní systém, který spolehlivì obepne vaše dlanì a umožní vám tak pohodlnì nést lahev o objemu 500 ml, která zmenšuje svùj objem v závislosti na množství vypité tekutiny. Malá vnìjší kapsièka navíc pojme klíèe od vašeho auta, mobilní telefon, MP3 pøehrávaè nebo gely.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • PARK MEDIA ARMBAND
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Sportovní pouzdro na ruku, které bezpeènì pojme vᚠhudební pøehrávaè, telefon nebo klíèe od auta. Je velice pohodlné, zamezuje nadmìrné kompresi paže a je vybavené reflexními detaily pro vìtší bezpeènosti pøi bìhu v noèních hodinách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Čutory a hydratace

Dozvědět se více
Správná velikost a funkce pro všechny bìžce a každý zpùsob hydratace.
 • SOFT RESERVOIR 1.5L
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Univerzální vak na vodu s objemem 1,5 litru, kompatibilní se všemi Salomon hydro batohy. Neobsahuje PVC, phtalate ani BPA.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SOFT CUP 150ML/5OZ
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehký skládací šálek, který vám zajistí rychlou hydrataci bìhem závodù. Doporuèujeme jej zejména pøi úèasti na závodech UTMB.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SOFT FLASK 500ml/16oz
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lahvièka na gelové nápoje, která se stlaèuje èím více tekutiny vypijete, aby tak bylo zabránìno zbyteènému pøetékání nápoje. Bezpeènostní ventilek snižuje nutnost sání a bez jeho skousnutí nemùže dojít k samovolnému úniku vody.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SOFT FLASK 250ml/8oz
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lahvièka na gelové nápoje, která se stlaèuje èím více tekutiny vypijete, aby tak zabránila zbyteènému pøetékání nápoje. Bezpeènostní ventilek snižuje nutnost sání a bez jeho skousnutí nemùže dojít k samovolnému úniku vody.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SOFT FLASK 150ml/5oz
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lahvièka na gelové nápoje, která se stlaèuje èím více tekutiny vypijete, aby tak bylo zabránìno zbyteènému pøetékání nápoje. Bezpeènostní ventilek snižuje nutnost sání a bez jeho skousnutí nemùže dojít k samovolnému úniku vody.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • INSULATED HYDRATION KIT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Hydrataèní zateplená sada s ochranným vakem, která zajistí, že vᚠnápoj nebude zamrzat ani se pøehøívat. Ideální øešení pro bìh nebo bìžecké lyžování v extrémnì chladných nebo naopak horkých podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • FLASKS 200ml
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  3D lahev o objemu 600 ml. Dodává se po 6ti kusech v balení, urèena pro prodej po 1 kuse.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 3D BOTTLE 600ml
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  3D tvarovaná láhev - 600 ml. Dodává se v balení po 6ti kusech, urèena pro prodej po 1 kuse.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible
 • ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA NA VÝROBKY

  Naši odborníci na výrobky jsou vám k dispozici, abyste našli výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám, a zodpověděli všechny vaše dotazy od pondělí do pátku, od 9 do 18 h.

  Produktový odborník Salomon

  NA NAŠEHO ODBORNÍKA SE MŮŽETE OBRÁTIT I TELEFONICKY NA ČÍSLE 00420 29673 9009 (HOVORY JSOU ZDARMA)

 • Záruka spokojenosti
  nebo vrácení peněz

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání v našem skladu v Belgii. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku  Pokračovat v prohlížení
 • ZÁRUKA SPOKOJENOSTI NEBO VRÁCENÍ PENĚZ !

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku

  Pokračovat v prohlížení
 • DOPRAVA JE ZDARMA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na Salomon.com je u všech objednávek standardní doprava zdarma.

  Standardní doprava - 72 hodin

  Všechny objednávky podané do 15 h budou dopraveny prostřednictvím UPS do 3 pracovních dní

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  PŘEJETE SI RYCHLEJŠÍ DODÁVKU?

  Zvolte 24-hodinovou expresní dodávku - 600,00 Kč

  Přejete-li si obdržet svou dodávku rychleji, můžete zvolit expresní dodávku na pokladně před potvrzením vaší objednávky. Veškeré objednávky podané do 15 h budou doručeny prostřednictvím UPS následujícího dne (24 hodin).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Pokračovat v prohlížení
 • Záruka kvality Salomon

  Na veškeré naše výrobky se vztahují tyto záruky kvality:

  3 Yrs

  na kalhoty a lyžařské bundy

  2 Yrs

  na jiné výrobky

  Pokračovat v prohlížení