• Doručení zdarma

  • Záruka spokojenosti nebo vrácení peněz

  • +420 296 739 009

Ochrana osobních

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPLEČNOSTI SALOMON

Salomon se zavazuje chránit vaše osobní údaje a dodržovat právní předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí. Doufáme, že tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) vám pomohou porozumět tomu, jaké informace shromažďujeme v souvislosti s našimi produkty a službami a jak tyto informace zpracováváme. V těchto Zásadách se pojmem „osobní údaj“ rozumí informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů (tj. fyzické osoby). Výraz „Salomon“ se vztahuje ke společnosti Salomon France, včetně jejích poboček a dceřiných společností, a ke společnostem skupiny Amer Sports Corporation (dále rovněž jako „my“, „nás“, nebo „naše“).

Tyto Zásady se vztahují k osobním údajům shromažďovaným v souvislosti s výrobky a službami, které nabízí Salomon, nebo v rámci jiné komunikace s námi, která obsahuje odkaz na tyto Zásady, např. v souvislosti s našimi výrobky a příslušenstvím, webovými stránkami (včetně mobilních webových stránek), aplikacemi a dalšími typy služeb, které Salomon obvykle nabízí v elektronické podobě, nebo v souvislosti s dalšími službami, jako je např. péče o zákazníky, reklamační řízení, akce pro zákazníky či propagační akce a kampaně.

V souvislosti s konkrétním výrobkem nebo službou Salomon můžeme vydat doplňující nebo odlišné informace o ochraně osobních údajů. Takové informace budou mít přednost v případě rozporu s těmito Zásadami. Naše výrobky nebo služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností a třetích osob, které mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste si i u takových služeb zásady ochrany osobních údajů prostudovali. Salomon za postupy a zásady ochrany osobních údajů v případě služeb poskytovaných třetími osobami neodpovídá.

Prostřednictvím příslušné webové stránky/nebo odesláním osobních údajů Salomon/nebo kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ – v závislosti na webových stránkách, službě, nebo aplikaci, kterou používáte – udělujete svůj souhlas ke zpracování svých osobních údajů způsobem stanoveným v těchto Zásadách. Pokud s těmito Zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tuto webovou stránku, neposkytujte Salomon vaše osobní údaje, ani neudělujte svůj souhlas jinak.

SHROMÁŽĎOVANÉÚDAJE

Vaše osobní údaje typicky shromažďujeme, pokud u nás nakupujete, využíváte našich služeb nebo se k nim registrujete, dále v rámci propagačních akcí či kampaní nebo při jiné komunikaci s námi. Vynakládáme úsilí, abychom vaše osobní údaje shromažďovali pouze s vaším vědomím nebo souhlasem. Níže uvádíme příklady kategorií shromažďovaných údajů.


Technické informace. Naše webové stránky můžete ve většině případů navštěvovat a naše produkty či služeb využívat, aniž byste se museli identifikovat. Některé technické informace však standardně shromažďujeme, pokud využíváte naše služby. Tyto informace zahrnují např. vaši IP adresu, časy přístupu, identifikaci webové stránky, ze které jste se dostali na naši webovou stránku, reklamní bannery a další obsah, který jste si prohlédli, informace o vašich zařízeních a další technické informace, které nám váš prohlížeč poskytuje nebo které mohou být jinak shromažďovány v souvislosti s určitými výrobky a službami. V rámci využívání našich služeb nebo jiné komunikaci s námi prostřednictvím telekomunikačních sítí může dojít, jako standardní součást takové komunikace, k přenosu určitých doplňujících informací (např. vašeho mobilního čísla) ze strany vašeho telekomunikačního operátora. Viz také část „Využití cookies a tzv. web beacons“ níže.
Vámi poskytované informace. V rámci registrace k našim službám, při nákupech, účasti na promo akcích či jiné komunikaci s námi vás můžeme požádat, abyste nám poskytli informace jako např. vaše jméno, e-mailovou a poštovní adresu, uživatelská jména, hesla a další údaje, které slouží k ověřování uživatelů a autorizaci úkonů, nebo informace nezbytné k poskytování vyžádaných produktů a služeb či ke komunikaci s námi, a dále informace, které jste si sami stáhli, jako např. informace o místě, trase, obrázky atp.
Popisné demografické informace , např. váš věk, pohlaví, poštovní směrovací číslo a jazykové preference. Můžeme rovněž shromažďovat další informace, které poskytnete, například váš souhlas, preference a zpětnou vazbu, informace týkající se vašich zařízení a další informace, které nám poskytnete. Upozorňujeme, že některé neurčitelné údaje, které nám poskytnete, se mohou stát určitelnými v souvislosti s vašimi poskytnutými osobními údaji. Některé osobní údaje můžeme rovněž získat v souladu s platnými právními předpisy společností vytvářejících databáze a registry a z jiných veřejně dostupných zdrojů. Některé naše služby vám mohou umožnit poskytnutí údajů o dalších osobách, například pokud objednáte produkt, který chcete zaslat přímo jinému příjemci.
Údaje o realizovaných transakcích. Shromažďujeme nebo dotazujeme na informace týkající se nákupů a/nebo používání našich výrobků a/nebo služeb a jiné komunikace s námi. Tyto informace mohou zahrnovat například podrobnosti o dotazech nebo požadavcích, které jste případně učinili, o poskytovaných službách a produktech (včetně doručovacích údajů), platební údaje (včetně provedených plateb, údajů o kreditní kartě, fakturačních adres, šeků a jiných platebních informací), podrobnosti o dohodách mezi vámi a Salomon, záznamy o kontaktech a komunikaci, informace a údaje vztahující se k obsahu, který jste nám poskytli, a případné další transakční informace. Vaši komunikaci s naším oddělením péče o zákazníky či jinými kontaktními osobami můžeme v souladu s platnými právními předpisy nahrávat. V rámci některých služeb může docházet k zaznamenávání údajů o tom, kde se nacházíte. Zpracování tohoto údaje pro dané služby bude vždy podléhá vašemu předchozímu souhlasu, a to pro každou službu zvlášť.

Účely zpracování osobních údajů

SALOMON zpracovává vaše osobní údaje pro účely popsané v těchto Zásadách a/nebo jakýchkoli jiných informacích specifických pro poskytovanou službu. Upozorňujeme, že osobní údaje mohou být současně zpracovávány pro více účelů.
Poskytování produktů a služeb. Vaše osobní údaje můžeme použít za účelem splnění vašich požadavků, zpracování vaší objednávky nebo k jiným účelům nezbytným k realizaci nebo naplnění smlouvy mezi vámi a Salomon, dále za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti našich produktů a služeb, k vaší identifikaci a prevenci a odhalení podvodů a jiných případů zneužití.
Vývoj produktů a služeb. Vaše osobní údaje můžeme použít za účelem rozvoje našich produktů a/nebo služeb. K tomu však ve většině případů používáme pouze agregované a statistické informace. Vaše osobní údaje můžeme rovněž použít za účelem personalizace naší nabídky a poskytování služeb „na míru“, a to například k tomu, aby se doporučení, zobrazení příslušného obsahu a reklamy na našich webových stránkách přizpůsobilo vašim potřebám. Můžeme sdružovat osobní údaje získané v souvislosti s vaším užíváním určitého produktu a/nebo služby Salomon s dalšími osobními údaji, které máme případně k dispozici, s výjimkou případů, kdy osobní údaje byly získány k rozdílným účelům. Z vašich osobních údajů můžeme vytvářet agregované a statistické údaje.
Komunikace a marketing. Vaše osobní údaje můžeme použít za účelem komunikace s vámi, například za účelem poskytování informací týkajících se našich produktů a/nebo služeb, které využíváte, nebo vás můžeme kontaktovat za účelem položení dotazů stran spokojenosti coby zákazníka. Dále můžeme vaše osobní údaje použít pro marketingové a výzkumné účely, například při provádění průzkumů trhu. Rovněž vás můžeme v souladu s platnými právními předpisy kontaktovat, abychom vás informovali o nových produktech, službách nebo propagačních akcích. Některé z našich produktů a služeb mohou být rovněž použity k propagaci produktů a služeb jiných společností. Bez vašeho předchozího souhlasu však Salomon nepředá vaše osobní údaje těmto třetím osobám pro marketingové účely.

Sdílení vašich osobních údajů

Není-li dále stanoveno jinak, vaše osobní údaje neprodáme, neposkytneme, nezpřístupníme ani jinak nesdělíme třetím osobám.

Souhlas. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími osobami, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, pouze pokud nám k tomu udělíte souhlas. Kromě výslovného souhlasu může být váš souhlas v závislosti na typu služby i nepřímo vyjádřený. Pokud například sami zadáte a zveřejníte své osobní údaje dalším skupinám našich uživatelů, bude takový úkon považován za udělení souhlasu s takovým zpracováním.
Společnosti ve skupině Amer Sports Corporation a autorizované třetí osoby. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi v rámci skupiny Amer Sports, včetně jejích dceřiných a přidružených společností, zejména s prodejci ve skupině Amer Sports Corporation, nebo s autorizovanými třetími osobami, které zpracovávají osobní údaje za Amer Sports Corporation pro účely popsané v těchto Zásadách, jako např. poskytovateli technických a logistických služeb. Tyto osoby nejsou oprávněny použít vaše osobní údaje pro jiné účely a Salomon vyžaduje, aby jednaly v souladu s těmito Zásadami a přijaly vhodná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů. Skupinu Amer Sports Corporation tvoří v současné době společnosti, včetně dceřiných a přidružených společností, uvedené na webových stránkách www.amersports.com.
Předávání do jiných států. Na základě závazných právních předpisů může být Salomon povinen poskytnout vaše osobní údaje orgánům státní správy nebo jiným třetím osobám, například příslušným orgánům ve státech, ve kterých působíme buď sami, nebo prostřednictvím třetích osob jednajících v našem zastoupení. Rovněž můžeme zveřejňovat a jinak zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, pokud je to nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů Salomon, například v občanském soudním nebo trestním řízení.
Fúze a akvizice. Pokud se rozhodneme prodat, koupit, spojit nebo jinak reorganizovat naši podnikatelskou činnost v určitém státě, může v důsledku takového rozhodnutí dojít k poskytnutí osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupujícím a jejich poradcům, nebo k získání osobních údajů od prodávajících a jejich poradců.
Shromažďování údajů o nezletilých. Salomon nemá zájem shromažďovat žádné informace o osobách mladších 13 let ani vstupovat do právních vztahů s takovými osobami. Naše databáze však mohou obsahovat osobní údaje nezletilých osob mladších 13 v důsledku toho, že ne vždy je možné přesně určit věk uživatele. Salomon si vyhrazuje právo zablokovat službu ve vztahu k osobě mladší 13 let.
Salomon zásadně požaduje, aby nezletilé osoby (právní zletilost, a tedy i věk nezletilých vyplývá z příslušných právních předpisů platných v daném místě) bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce nerealizovaly nákupy ani nečinily žádné jiné právní úkony ve vztahu k našim produktům a službám, pokud to není povoleno příslušnými právními předpisy

Kvalita osobních údajů
Činíme přiměřená opatření, aby osobní údaje, které máme k dispozici, byly přesné a aktuální a abychom likvidovali neaktuální nebo jinak nesprávné či nepotřebné osobní údaje.
Vzhledem k tomu, že některé výrobky a služby Salomon umožňují správu profilu uživatele, doporučujeme, abyste své osobní údaje průběžně kontrolovali a zajistili, aby byly správné a aktuální. Mějte laskavě na paměti, že jste povinni nám poskytovat pouze správné informace a v případě změn je aktualizovat.

Zabezpečení osobních údajů

Salomon uplatňuje v oblasti zabezpečení osobních údajů přiměřená technicko-organizační opatření k zajištění prevence a minimalizace rizik spojených s poskytováním osobních údajů. Tato opatření zahrnují dle potřeby použití firewallů, zabezpečené servery, šifrování, zavedení systémů a postupů pro správu přístupových práv, pečlivý výběr procesorů a jiných technicky a obchodně přiměřených opatření k zajištění odpovídající ochrany osobních údajů před neoprávněným užitím nebo přístupem. V případě potřeby můžeme pořizovat zálohové kopie a používat další prostředky, které by zabránily náhodnému poškození či zničení osobních údajů. Pro on-line transakce, které jsou případně k dispozici v rámci určité části webové stránky Salomon, používáme standardní zabezpečení, jako například opatření prostřednictvím tzv. "Secure Sockets Layer" ("SSL"), za účelem ochrany osobních údajů a bezpečnosti online transakcí.

Užití tzv. cookies a webových beacons

Při návštěvě webové stránky SALOMON mohou být do vašeho počítače umístěny informace v podobě textového souboru známého jako "cookie", které nám umožní váš počítač rozpoznat. Důvodem používání souborů cookie je snaha o vaše uživatelské pohodlí v podobě např. eliminace potřeby zadávat často heslo nebo nutnosti znovu zadávat položky, které umístíte do nákupního košíku, pokud nechcete transakci dokončit během jedné návštěvy. Cookies jsou také používány pro analýzu návštěvnosti webových stránek a anonymní demografické profilování, jehož prostřednictvím můžeme zlepšovat naše služby.

SALOMON může v souvislosti s některými svými webovými stránkami použít tzv. web beacons (nebo "pixel tags"). Nebude je však používat k osobní identifikaci jednotlivých uživatelů. Web beacons jsou obvykle grafické obrázky, které jsou umístěny na webových stránkách a slouží k počítání návštěvníků daných stránek a/nebo k přístupu k některým cookies. Tyto informace jsou využívány za účelem zlepšení našich služeb. Web beacons obvykle neshromažďují jiné informace než ty, které nám váš webový prohlížeč sám poskytuje jako standardní součást každé internetové komunikace. Pokud vypnete cookies, web beacons již nebudou moci sledovat vaši činnost. Web beacon bude však i nadále shromažďovat informace o návštěvách z vaší IP adresy, ale tyto informace již nebudou jedinečné.

Pokud si nepřejete ukládání cookies nebo chcete-li být předem upozorněni o jejich použití, můžete tuto funkci nastavit na svém webovém prohlížeči, pokud takovou funkcí disponuje. Upozorňujeme, že pokud jsou cookies vypnuty, nemusí se zobrazovat některé části webové stránky, které by mohly vylepšit kvalitu vaší návštěvy. Někteří naši obchodní partneři, jejichž obsah je provázán na tuto nebo s touto webovou stránku, mohou rovněž používat cookies nebo web beacons. K těmto cookies však nemáme přístup ani vliv.

Vaše práva

Pokud budete mít zájem o informace o zpracování svých osobních, nebo budete chtít doplnit, opravit, anonymizovat nebo odstranit jakékoliv neúplné, nesprávné nebo neaktuální osobní údaje, nebo budete chtít, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje pro účely zasílání propagačních materiálů nebo přímý marketing nebo pro účely průzkumu trhu či z jiných závažných právních důvodů, můžete v případě potřeby a v souladu s platnými právními předpisy realizovat své právo a kontaktovat nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. V některých případech nemusíme být schopni pokračovat v poskytování služeb, zejména pokud si přejete, abychom provedli likvidaci nebo ukončili zpracování vašich osobních údajů. Doporučujeme, abyste pro výše uvedené účely využívali dostupné nástroje pro správu profilu, neboť tyto nástroje vám často umožňují přímý přístup k vašim osobním údajům a jejich efektivní správu.

Upozorňujeme, že Salomon může požadovat vaši identifikaci a dodatečné informace, aby mohla splnit váš výše uvedený požadavek. Upozorňujeme také, že platné právní předpisy mohou obsahovat omezení a jiná ustanovení, která se vztahují na vaše práva uvedená výše.

Správce osobních údajů a kontaktní informace

Správcem vašich osobních údajů je Salomon France.

V záležitostech týkajících se postupu Salomon při zpracování osobních můžete rovněž kontaktovat naše právní oddělení:

SALOMON SAS
Service juridique
Lieu dit Les Croiselets
74370 METZ TESSY
Francie

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Salomon je oprávněn tyto Zásady ochrany osobních údajů měnit, upravovat či zrušit přístup na tuto webovou stránku, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění.

MÁTE NĚJAKÉ OTÁZKY?

Požadavek na přímou radu

Zeptejte se odborníka na výrobky

DOPRAVA JE ZDARMA

Vaše objednávka bude doručena zdarma do vašeho domova či na Vašem pracovišti

Dozvědět se více

ZÁRUKA SPOKOJENOSTI NEBO VRÁCENÍ PENĚZ !

Svou objednávku můžete vrátit do 14 dní

Dozvědět se více

ZÁRUKA KVALITY SALOMON

Na všechny naše výrobky se vztahuje záruka 2 až 5 let

Dozvědět se více
top