Salomon

Obchodní podmínky


rádi bychom Vás informovali, že 9. června budou telefonní linky nedostupné. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a po uplynutí tohoto data se neváhejte na nás opět obrátit, případně po dobu výpadku využijte kontaktního formuláře. Děkuji


Verze 2013-1; vloženo s účinností od 02/05/2013

Tyto Obchodní podmínky se vztahují a platí pro internetový obchod Salomon v České republice (dále jen „Internetový obchod“) na URL salomon.com (02/05/2013) salomonrunning.com a salomonfreeski.com, a objednávky a prodej Výrobků, které jsou k dispozici v Internetovém obchodě (dále jen “Výrobek”).

Internetový obchod vlastní a provozuje společnost Amer Sports France SAS, registrační číslo 06 501 275 (RCS Vienne - France), 80 rue Condorcet, 38090 Vaulx-Milieu, France, VAT number FR 24 062 501 275 která je přidruženou společností společnosti Salomon SAS (dále společně jen „Salomon“, „my“ nebo „nás“ dle kontextu). Prodejcem Výrobků je společnost Supplies PFSWeb BV Sprl, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgie
Ve vztahu k nákupům v internetovém obchodě budeme komunikovat elektronicky buď zasláním e-mailů, nebo elektronickou webovou odpovědí. Souhlasíte s tím, že veškeré dohody, oznámení, zveřejnění a další komunikace, které jsou prováděny elektronicky, splňují všechny požadavky uložené právními předpisy pro písemná sdělení.
Upozorňujeme, že těmito Obchodními podmínkami nejsou dotčena (a nelze je tak vykládat) vaše zákonná práva, která nelze vyloučit nebo smluvně omezit.
1.- O těchto Obchodních podmínkách

PODÁNÍM OBJEDNÁVKY VÝROBKŮ SOUHLASÍTE A JSTE VÁZÁNI TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.

Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na nákupy v Internetovém obchodě. Jiné webové stránky Salomon se mohou řídit odlišnými podmínkami. Salomon je oprávněn tyto Obchodní podmínky průběžně měnit. Salomon uvede vždy datum účinnosti Obchodních podmínek. Změny těchto Obchodních podmínek se vztahují pouze na objednávky podané po datu účinnosti.

Informace obsažené v reklamních brožurách, jiných písemných materiálech, na webových stránkách Salomon či jinak poskytnuté slouží pouze pro informační účely a nepředstavují nabídku Salomon na dodávku jakýchkoliv Výrobků.

2.- Objednávka

Upozorňujeme, že Výrobky dodáváme pouze na území České republiky .

Pro nákup Výrobků musíte splnit následující podmínky:

• být starší 18 let;
• uvést jméno a adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, platební údaje a další požadované informace;
• uvést doručovací adresu v České republice (společnost Salomon není schopna dodávat na určité adresy, zejména do P.O. Boxů, zámořských vojenských zařízení, hotelů, hostelů či věznic.); a

V případě objednávky lyžařského vázání budete muset kromě výše uvedeného poskytnout i následující informace nezbytné pro montáž vázání na lyže a jeho seřízení:

• pohlaví
• věk
• stupeň lyžařských dovedností
• velikost (v centimetrech )
• hmotnost (v kilogramech )
• délku podrážky lyžařských bot, které bude používat pro dané vázání v milimetrech
• očekávanou montážní pozici vázání

Vytvořením účtu u Salomon si rovněž vytvoříte vlastní osobní identifikaci (vaše uživatelské jméno) a heslo. Vždy chraňte své heslo a nikomu jej nesdělujte, neboť jste osobně odpovědní za každý nákup realizovaný prostřednictvím vaší identifikace a hesla.

3.- Zpracování objednávek a uzavření smlouvy

Souhlasíte, že vaše objednávka je návrhem na uzavření smlouvy o koupi Výrobků uvedených v objednávce podle těchto Obchodních podmínek. Všechny objednávky musí být následně přijaty společností Salomon, která je dle vlastního uvážení oprávněna nepřijmout abnormální objednavky nebo objednávky, u kterých má podezření, že nebyly učiněny v dobré víře.

Po obdržení vaší objednávky vám zašleme e-mail o jejím přijetí („Vaše Objednávka Salomon“) s vygenerovaným číslem objednávky a podrobnostmi o objednaném zboží. Vaše objednávka bude považována za přijatou a kupní smlouva mezi vámi a Salomon za uzavřenou okamžikem, kdy obdržíte výše uvedený potvrzovací e-mail o přijetí.

4.- Ceny, poštovné a balné, poplatky a daně

Za objednaný Výrobek bude účtována cena platná v době podání objednávky, která je uvedena v e-mailu o jejím přijetí („Akceptace Vaší Objednávky Salomon“).

Salomon je oprávněn kdykoli změnit ceny bez předchozího upozornění. Zvýšení cen se vztahuje pouze na objednávky učiněné po takové změně.

Ceny za Výrobky zahrnují DPH či jiné příslušné daně, nezahrnují však poštovné a balné.

Poštovné a balné a včetně DPH v příslušné sazbě bude uvedeno ve Vaší Objednávce Salomon a v Akceptaci Vaší Objednávky Salomon.

5.- Dostupnost a dodání Výrobků, mimořádné okolnosti

Salomon neručí za dostupnost určitého Výrobku v Internetovém obchodě. Salomon si vyhrazuje právo změnit sortiment Výrobků, zrušit určité položky nebo zastavit prodej určitých Výrobků, a to bez předchozího upozornění, a aniž by jí v té souvislosti vznikla jakákoliv odpovědnost.

Podrobné informace o různých možnostech dodání jsou k dispozici v [přehledu našich služeb].
O předpokládané dodací lhůtě, která nepřesáhne 30 dnů (pokud nebudete výslovně souhlasit s pozdějším termínem dodání) vás budeme informovat.

Pokud si objednáte úpravu zboží, připočítá se k dodací lhůtě u zvoleného způsobu dodání i doba nezbytná pro výrobu takového zboží.

V případě, že bezdůvodně odmítnete převzít dodávku zboží nebo jí nepřevezmete ani poté, co vám zašleme upozornění o neúspěšném pokusu o doručení, nebo pokud nám poskytnete nesprávnou dodací adresu, na kterou nebude možné zboží doručit, zásilka se nám vrátí. Pokud k opakovanému doručení nedojde ani do 7 pracovních dnů od prvního pokusu o doručení a zboží se nám vrátí, bude se mít za to, že jste uplatnili své právo na odstoupení od smlouvy s tím, že vám po odečtení případných přiměřených dodatečných nákladů vrátíme kupní cenu podle podmínek pro vracení zboží.

Salomon nenese odpovědnost za prodlení nebo neplnění, pokud je takové prodlení či neplnění způsobeno okolnostmi, na které nemá společnost Salomon přiměřený vliv, zejména válkami, teroristickými činy, stávkami, národními nebo místními stavy nouze, selháními dopravního zařízení, výpadky dodávek energií, zemětřeseními nebo jinými přírodními katastrofami.

6.- Účel užití, údaje o Výrobcích

Před podáním objednávky se laskavě přesvědčte, že Výrobky, které kupujete, jsou určeny účelu, ke kterému je hodláte užívat. Použijte laskavě Internetový obchod jako poslední referenční zdroj kontroly vhodnosti. V případě rozporů mezi obsahem webových stránek Internetového obchodu a jiných webových stránek Salomon (nebo jiných webových stránek) případně jiným zdrojem informací má přednost popis účelu uvedený na webových stránkách Internetového obchodu v době nákupu. Doporučujeme, abyste zásilku a stav dodaného zboží zkontrolovali do 14 (čtrnácti) dnů od doručení, včetně prověření, zda je obsah dodávky úplný.

7.- Platba

Platba musí být provedena prostřednictvím platebních prostředků schválených Salomon, které jsou uvedeny v Internetovém obchodě [seznam]. Dokladem o nákupu je Akceptace Vaší Objednávky Salomon. Po zadání osobní identifikace uživatele (uživatelské jméno) a hesla se vám na webových stránkách salomon.com zobrazí všechny Akceptace Vašich Objednávek Salomon.

8.- Vlastnické právo k Výrobkům

Vlastnické právo k Výrobkům nepřejde na kupujícího, dokud Salomon neobdrží veškeré částky splatné za objednané Výrobky v plné výši.

9.- Odstoupení od smlouvy, vrácení kupní ceny, další možnosti

Pokud jste si koupili Výrobky pro vaše soukromé použití jako spotřebitel a chcete uplatnit své právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a vrátit zboží, které jste zakoupili, musíte informovat naše [oddělení služeb zákazníkům] buď e-mailem, nebo telefonicky do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí zboží a požádat o vrácení Výrobků spolu s formulářem pro vrácení.
Příjem a kontrolu vráceného zboží vám potvrdíme e-mailem. Do 30 dnů od vrácení zboží Vám vrátíme náklady za původní dopravu
VĚNUJTE LASKAVĚ POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍMU UPOZORNĚNÍ: PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NELZE PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ UPLATNIT U ZBOŽÍ UPRAVENÉHO PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ NEBO PRO VAŠI OSOBU.
VÝŠE UVEDENÉ SE VZTAHUJE I NA PRODEJ LYŽAŘSKÉHO VÁZÁNÍ V PŘÍPADĚ JEHO MONTÁŽE NA LYŽE A SEŘÍZENÍ PRO DANÉHO LYŽAŘE.

Pokud doručené Výrobky neodpovídají těm, které jste si objednali, nebo pokud je dodávka neúplná či byla poškozena při přepravě, kontaktujte prosím neprodleně naše [oddělení služeb zákazníkům] buď e-mailem, nebo telefonicky.

10. Jak postupovat při vrácení zboží

Součástí zásilky je kód pro její vrácení, který rovněž obsahuje pokyny pro vracení zboží.

Zboží jste povinni vrátit v původním obalu s veškerým příslušenstvím, uživatelskými manuály a bezplatnými dárky, které byly součástí předmětné zásilky.

Pokud bylo zboží zakoupeno jako součást souboru zboží, musí být vrácen celý soubor. Se zbožím zacházejte laskavě s náležitou péčí a vraťte jej ve stavu, v jakém vám bylo doručeno. Doporučujeme, abyste při vrácení zboží použili pokud možno původní obal zásilky nebo zboží zabalili řádně jinak a kód pro vrácení zásilky i číslo vaší objednávky uvedli na viditelném místě na vnějším obalu zásilky.

Pro zajištění rychlého a bezpečného vrácení zboží doporučujeme, abyste se řídili pokyny pro vrácení zboží a použili přiložený kód pro vrácení zásilky. Výměnu zboží nebo vrácení finančních částek lze provést, pouze pokud nám doručíte veškeré zboží, které vracíte.

Pokud vrátíte zboží, které 1) nejste oprávněni vrátit, 2) není v původním stavu, 3) není v řádném nebo žádném balení, 4) není kompletní, 5) není vráceno podle pokynů, nebo 6) u něj nebylo při vrácení postupováno s přiměřenou péčí, vyhrazujeme si v souladu s příslušnými právními předpisy právo vrácené zboží odmítnout a nevrátit kupní cenu nebo odečíst z příslušné částky, která má být vrácena, přiměřené náklady na opravu nebo jiné obdobné náklady, které nám případně vzniknou.

Pokud bude vrácené zboží přijato, vrátíme vám zaplacené finanční částky do 30 (třiceti) kalendářních dnů od okamžiku vrácení zboží, a to na účet, ze kterého jste je uhradili.

Upozorňujeme, že Salomon přijímá vrácené zboží a vrací kupní cenu pouze u zboží zakoupeného v Internetovém obchodě.

11. Záruky a zákonná práva

Součástí uživatelské příručky nebo balení Výrobku je limitovaná záruka výrobce na Výrobek, která vám může být poskytnuta i jinak, než výše uvedenými způsoby. Více informací naleznete v příslušné [Záruce Salomon].

Pokud se domníváte, že máte nárok na opravu v rámci limitované záruky Salomon nebo na základě svých zákonných práv, obraťte se laskavě na naše [oddělení služeb zákazníkům].

12. Osobní údaje

Užití vašich osobních údajů se řídí [Zásadami ochrany osobních údajů] Salomon a dodatečnými ustanoveními těchto Obchodních podmínek. Při nákupu zboží v Internetovém obchodě se vyžaduje souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů Salomon a se zpracováním vašich osobních údajů podle uvedených Zásad.


13.- Naše Odpovědnost

Tyto Obchodní podmínky stanoví v plném rozsahu naše povinnosti a závazky ve vztahu k dodávkám Výrobků. Mimo podmínky zde uvedené nás v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nezavazují žádné jiné podmínky či záruky, zejména nejsme odpovědni za to, zda budou Výrobky vhodné pro vaše účely.

U LYŽAŘSKÉHO VÁZÁNÍ BERETE TÍMTO NA VĚDOMÍ, ŽE MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ BYLO PROVEDENO NA ZÁKLADĚ ÚDAJŮ, KTERÉ JSTE UVEDELI A POTVRDILI V OBJEDNÁVCE A PODLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM BĚŽNÝCH PRO LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ.

POKUD BY PODLE VÁMI UVEDENYCH ÚDAJŮ NEBYLO MOŽNÉ PROVÉST MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ PODLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM PRO LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ, BUDE PROVEDENA MONTÁŽ VAŠEHO VÁZÁNÍ, KTERÉ VŠAK NEBUDE SEŘÍZENO. JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ, ABYSTE SI VÁZÁNÍ NECHALI NASTAVIT, VYZKOUŠET A SEŘÍDÍT U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ SALOMON.


Nejsme smluvně, trestněprávně ani jinak odpovědni za hospodářské ztráty (zejména za ztrátu příjmů, ušlý zisk, ztrátu zakázek, obchodních případů či předpokládaných úspor), ztráty dat, škody na dobrém jméně či jiné zvláštní, nepřímé, následné nebo trestněprávní ztráty či škody jakéhokoli druhu a jakkoli vzniklé. Žádným ustanovením tohoto článku 13 však nejsou dotčena vaše zákonná práva a žádné ustanovení těchto Obchodních podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost za následující:
a. úmyslné jednání;
b. úmyslné pochybení nebo hrubou nedbalost; nebo
c. odpovědnost vyplývající z kogentních ustanovení právních předpisů

14. Obecné

Pokud je nebo se stane jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, nezákonným či nevymahatelným, bude podle takového ustanovení postupováno v maximálním rozsahu možném podle rozhodného práva, přičemž platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení tím nebude v žádném případě ovlivněna ani dotčena.

If any provision or provisions of these Sales Terms shall be held to be invalid, illegal or unenforceable, that provision shall be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired.

15. Kontaktní údaje

Vaše dotazy ohledně objednávek v Internetovém obchodě vám rádi zodpovíme prostřednictvím našeho [oddělení služeb zákazníkům]. Můžete nás kontaktovat buď e-mailem, nebo telefonicky od pondělí do pátku v době mezi 9 a 17 hodinou, kromě státních svátků.

16. Rozhodné právo

Tyto Obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky a v souladu s ním se i vykládají.

  • HOME
  • Obchodní podmínky

Naše závazky

Pomoc